MODIVO.EE E-POE ANDMEKAITSETINGIMUSED ehk PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

I. MIS DOKUMENDIGA TEGEMIST ON?
II. KES ON TEIE ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?
III. KUIDAS TEIE ISIKUANDMETE EEST HOOLITSEME?
IV. MIS EESMÄRGIL JA MIS ALUSEL TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

1. E-POE JA ÄPI KONTO
2. TELLIMUSE ESITAMINE
3. KAEBUSEVORM
4. KONTAKTIVORM
5. UUDISKIRI
6. SOTSIAALMEEDIA PROFIIL
7. LIVECHAT.
8. TEADE TOOTE KÄTTESAADAVUSEST
9. KONKURSSIDE KORRALDAMINE
10. KLIENTIDE RAHULOLU UURINGUD
11. MODIVO FASHION CLUB

V. KAS TEIE OLETE KOHUSTATUD OMA ISIKUANDMEID MEILE ESITAMA JA MIS ON ISIKUANDMETE ESITAMATA JÄTMISE VÕIMALIKUD TAGAJÄRJED?
VI. KAS TEIE ISIKUANDMEID PROFILEERITAKSE JA MIDA SEE TEIE JAOKS TÄHENDAB?
VII. KAS MEIE ÄPPI KASUTAMINE TEEB NT TEIE TELEFONI MUUD FUNKTSIONAALSUST MEILE KÄTTESAADAVAKS?
VIII. KES VÕIB OLLA TEIE ISIKUANDMETE SAAJAKS?
IX. KAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE KA KOLMANDASSE RIIKIDESSE (EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAST VÄLJAPOOLE)?
X. MIS ÕIGUSED TEIL ON?
XI. KAS TEILE HAKATAKSE MÜÜGIINFOT SAATMA (NT. TEIE E-POSTI AADRESSILE)?
XII. KUIDAS TEIE ANDMEID KAITSEME?
XIII. MIS ÜKSUSED MODIVO GRUPPI KUULUVAD?
XIV. LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE
XV. KAS KÄESOLEV POLIITIKA VÕIB MUUTUDA JA KUIDAS SAATE SELLEST TEADA?
XVI. MILLAL KÄESOLEV POLIITIKA JÕUSTUB?

 

I. MIS DOKUMENDIGA TEGEMIST ON?

Käesolev e-poe ja Äpi privaatsuse poliitika (“Poliitika”) on teatmelise iseloomuga, mis tähendab seda, et see ei pane Teile mitte mingeid kohustusi (see ei ole leping ega eeskiri). Poliitika eesmärgiks on näidata Teile e-poe ja Äpi toimimise ning Isikuandmete töötlemise põhimõtted.

 

II. KES ON TEIE ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Nende isikuandmete Vastutavaks töötlejaks, mis olid kogutud:

a) e-poe ja Äpi (sh küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamisel) ning teiste klientidega suhtlemiskanalite kaudu;
b) MODIVO S.A. omandis olevate e-poe, äpi või statsionaarsete poodide kasutamisaktiivsuse põhjal

on MODIVO S.A. registreeritud asukohaga Zielona Góra, Poolas (Nowy Kisielin - Naukowa tn 15, 66-002 Zielona Góra, Poola), mis on kantud ettevõtlusregistrisse, mille haldajaks on Zielona Góra ringkonnakohus, Riigikohtu registrisse VIII kaubandusosakonda 0000541722 numbri all, NIP (KMKR number) 9291353356, BDO (jäätmeandmete registri number) 000031285, REGON 970569861, täielikult tasutud aktsiakapitaliga 2 000 000 zlotti (“Vastutav töötleja”).
Vastutava töötlejaga on võimalik ühendust võtta järgmiselt: saates kirja ülalolevale aadressile, kirjutades e-posti aadressile info@modivo.eel või helistades telefoni numbrile +372 69 82181, kõnede hinnad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Andmekaitsespetsialist on võimalik ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile: iod@modivo.com. .

 

III. KUIDAS TEIE ISIKUANDMETE EEST HOOLITSEME?

Vastutav töötleja omistab Klientide isikuandmete turvalisusele ning nende andmete õiguspärasele töötlusele tohutut tähtsust. Andmetöötlusel järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (“Andmekaitsemäärus”) ning teisi kohaldatavaid isikuandmete kaitse seaduse põhimõtteid. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Lisaks sellele Vastutav töötleja kaitseb mitte E-poodi külastavate või Äppi kasutavate Klintide andmeid, kuid ka nende Klientide andmeid, kes on andmeid Vastutavale töötlejale teiste kanalite kaudu edastanud, st:

a)https://www.facebook.com veebisaidi ja teiste Facebook kaubamärgi all tegutsevate veebisaitide kaudu (sh alamdomeenid, rahvusvahelised versioonid, vidinad, mobiilversioonid), mille tööpõhimõtted põhinevad eelkõigehttps://www.facebook.com/legal/terms, lehel avalikustatud alustel. Neid põhimõtteid Facebook Inc. või Facebook Ireland Limited („Facebook”) esitab sh Facebook Lead Ads funktsiooni kaudu. Selle funktsiooni eesmärgiks on Vastutava töötleja oma toodete või teenuste otseturundus. Facebook’i poolt Isikuandmete kasutamise põhimõtted on leitavad nt veebilehel https://www.facebook.com/policy.php. Vastutav töötleja ei mõjuta mingil viisil Facebook’i õiguslikke norme sh neid, mis puudutavad Isikuandmed;
b) äpid, tänu millistele Vastutaval töötlejal on võimalik Facebook’is reklaamkampaaniaid ja konkurseid korraldada.

 

IV. MIS EESMÄRGIL JA MIS ALUSEL TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Teie Isikuandmeid võib töödelda erinevatel eesmärkidel ja erinevatel alustel, olenevalt sellest milliseid e-poe ja Äpi funktsionaalsuseid kasutate. Eelkõige aga Teie isikuandmeid töödeldakse Teiega lepingute sõlmimiseks ja elluviimiseks, turunduslike tegevuste, turu-uuringute läbiviimiseks, statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsiks, teenuse kvaliteedi parandamiseks, Vastutaval töötlejal olevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, ad fraud tüüpi kuritarvituste kindlakstegemiseks. Täpsem info on leitav allpool.

1. E-POE JA ÄPI KONTO

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Edastate oma Isikuandmed seoses Konto avamisega, kuid neid kogutakse seoses Teie aktiivsusega e-poes ning meie teenuste kasutamisega (need Isikuandmed on eelkõige: ees- ja perekonnanimi; e-posti aadress; telefoninumber; aadress [tänav, maja ja korteri number, postiindeks, linn/asula, riik], elu-, tegevuskoha või registreetiud asukoha aadress [kui erineb kättetoimetamisaadressist], arvelduskonto number ja mittetarbijast Klientide puhul lisaks ka firma nimetus, KMKR number). Teie Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Teie konto haldamine, et saaksite selle eeliseid nautida (nt tellimuste esitamine ilma igakordse vormide täitmiseta, ligipääs tellimuste ajaloole, nõusolekute haldamine jne.) ja teisi teenuseid kasutada - juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus, st vajalik selle lepingu täitmiseks, mida sõlmite avades Konto ja nõustudes e-poe Eeskirjaga;
b) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Näiteks, profileerimisel põhinevate ja Teile huvi pakkuvate reklaamide ja pakkumiste (soodustuste) esitamine (analüüsime Teie aktiivsust lihtsustatud viisil, nt Teie tellimuste ajalugu ja Teie käitumist meie kodulehel, tänu sellele on meil võimalik paremini kohandada mitte ainult üldiste Klientide gruppide vajadustega, vaid ka Teie eelistustega). Kusjuures meie tegevused ei mõjuta oluliselt Teie nt müügiotsuseid, juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
c) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik e-poes ja Äpis registreerimiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid Konto kasutamisperioodi jooksul (kusjuures parema turvalisuse tagamiseks Teie Isikuandmed võivad olla kustutatud pärast kolmeaastast tegevusetust. Turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige tsiviilseadustiku üldosa seadusele) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikultkäesoleva Poliitika lõikes VIII. .
Teavet Teie isikuandmete võimaliku edastamisest kolmandasse riikidesse (Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX..
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikultkäesoleva Poliitika lõikes X..

2. TELLIMUSE ESITAMINE

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus. Edastate oma Isikuandmed seoses tellimuse esitamisega, kuid neid kogutakse seoses Teie aktiivsusega e-poes ning meie teenuste kasutamisega (need Isikuandmed on: ees- ja perekonnanimi; e-posti aadress; telefoninumber; aadress [tänav, maja ja korteri number, postiindeks, linn/asula, riik], elu-, tegevuskoha või registreetiud asukoha aadress [kui erineb kättetoimetamisaadressist], arvelduskonto number ja mittetarbijast Klientide puhul lisaks ka firma nimetus, KMKR number). Teie Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Teie tellimuse täitmiseks ning sõlmitud lepingu elluviimiseks, eelkõige tellimuse esitamise kinnitamiseks; tellimuse broneerimiseks (kui selline variant on olemas ja Teie poolt valitud); toote saatmiseks Teile või Teie poolt valitud kohaletoimetamise punkti ning vajadusel selle seotud küsimustel Teiega ühenduse võtmiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus st vajalik selle lepingu täitmiseks, mida sõlmite tellimuse esitades või brooneringu tehes (kui selline variant on olemas ja Teie poolt valitud);
b) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Näiteks, profileerimisel põhinevate ja Teile huvi pakkuvate reklaamide ja pakkumiste (soodustuste) esitamine (analüüsime Teie aktiivsust lihtsustatud viisil, nt Teie tellimuste ajalugu ja Teie käitumist meie kodulehel, tänu sellele on meil võimalik paremini kohandada mitte ainult üldiste Klientide gruppide vajadustega, vaid ka Teie eelistustega). Kusjuures meie tegevused ei mõjuta oluliselt Teie nt müügiotsuseid, juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
c) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.
d) arvete ja raamatupidamisdokumentide esitamine ja säilitamine ning kaebuste ja tagastuste menetlemine õigusnormides sätestatud vormis ja tähtaegadel. Õiguslikuks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud põhjendus, st et töötlemine on vajalik Vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik tellimuse esitamiseks. Tellimuse täitmiseks töötleme Teie Isikuandmeid lepingu elluviimise vältel või nii kaua, kui (nt arveldamise, raamatupidamisega seotud) seaduste sätted seda nõuavad. Turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.

Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X .

3. KAEBUSEVORM

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Edastate oma Isikuandmed seoses kaebuse esitamisega (kaebusevormi kaudu), neid kogutakse ka võimaliku edasise suhtlemise käigus. Teie Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Teie kaebuse menetlemine, finantsarvepidamine, meneltetud kaebustega kaasnevad arveldused. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud põhjendus, st et töötlemine on vajalik Vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks;
b) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik kaebuse esitamiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid Teie kaebuse menetlemise vältel või nii kaua, kui (nt raamatupidamisega seotud) seaduste sätted seda nõuavad või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII..
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

4. KONTAKTIVORM

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Edastate oma Isikuandmed Kontaktvormi kaudu, neid kogutakse ka võimaliku edasise suhtlemise käigus. Teie Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Teiega suhtlemine ning Teie sõnumile vastamine. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja õigustatud huvi;
b) Olenevalt Teie sõnumi sisust, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus, st vajalik lepingu sõlmimiseks;
c) Olenevalt Teie sõnumi sisust, Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
d)Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik meie ühenduse võtmiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid nii kaua, kui Teiega suhtleme ning turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg. Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VII.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

5. UUDISKIRI

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie Isikuandmeid, sh seoses Uudiskirjaga liitumisega edastatud, töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) “Uudiskiri” teenuse osutamine vastavalt lepingule. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus, st vajalik e-posti, SMS, MMS, push-teavituste või sarnaste elektrooniliste vahendite teel (nt Teie telefoninumbriga seotud Messenger, WhatsApp jne) atraktiivsed reklaamid ja pakkumised (soodustused). Loomulikult on Teil õigus Uudiskiri teenusest loobuda.
b) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Näiteks, profileerimisel põhinevate ja Teile huvi pakkuvate reklaamide ja pakkumiste (soodustuste) esitamine (analüüsime Teie aktiivsust lihtsustatud viisil, nt Teie tellimuste ajalugu ja Teie käitumist meie kodulehel, tänu sellele on meil võimalik paremini kohandada mitte ainult üldiste Klientide gruppide vajadustega, vaid ka Teie eelistustega). Kusjuures meie tegevused ei mõjuta oluliselt Teie nt müügiotsuseid, juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
c) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik Uudiskirjaga (Uudiskiri) liitumiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid lepingu elluviimise vältel (kuni uudiskirjast loobumiseni), kuni Teie poolt nõusoleku tagasivõtmiseni või nii kaua, kui (nt arveldamise, raamatupidamisega seotud) seaduste sätted seda nõuavad, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VI.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

6. SOTSIAALMEEDIA PROFIIL

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie Isikuandmeid (sh neid, mida jätate meie sotsiaalmeedia profiile külastades, sealhulgas kommentaarid, laigid, veebiidentifikaatorid) töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:
a) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks, sh selleks, et Teie saaksite meie sotsiaalmeedia profiili kasutada (meile kirjutada, postitusi laikida või kommenteerida jne); meie sotsiaalmeedia profiili tõhusaks haldamiseks, sh algatustest, sündmustest, teenustest ja toodetest teavitamiseks. juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
b) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.
Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik meie sotsiaalmeedia profiilide täiel määral kasutamiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid selle aja jooksul, mis on vajalik ülalmainitud toimingute tegemiseks, kuni Teie poolt vastuväide esitamiseni või nii kaua, kui (nt arveldamise, raamatupidamisega seotud) seaduste sätted seda nõuavad, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VII.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

7. LIVECHAT

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie e-poes oleva LiveChat’i kaudu edastatud Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) chat’i teel päringute teenindamine. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja õigustatud huvi;
b) olenevalt sõnumite sisust, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus, st vajalik lepingu sõlmimiseks;
c) Olenevalt sõnumite sisust, Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
d)Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik LiveChat’i kasutamiseks (meiega ühenduse võtmiseks).
Töötleme Teie Isikuandmeid nii kaua, kui Teiega suhtleme ning turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VI.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

8. TEADE TOOTE KÄTTESAADAVUSEST

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie Isikuandmeid, mida olete esitanud soovides toote kättesaadavuse teenust kasutada, töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Informeerimiseks toote kättesaadavusest. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b, st vajalik lepingu täitmiseks, informeerides Teid toote kättesaadavusest;
b) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
c) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik teade toote kättesaadavuse kohta kättesaamiseks.
Selleks, et informeerida Teie toote kättesaadavusest, töötleme Teie isikuandmeid nii kaua, kui peame Teid sellest informeerima (periood võib muutuda olenevalt valitud tootest). Turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VI.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

9. KONKURSSIDE KORRALDAMINE

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Kui otsustate Vastutava töötleja poolt korraldatud konkursil osa võtta, siis Teie Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) konkursi korraldamiseks, võitjate selgemiseks ning auhindade üleandmiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja õigustatud huvi;
b) Vastutava töötleja seadusjärgsete (eelkõige maksustamisega seotud) kohustuste täitmiseks Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud põhjendus, st et töötlemine on vajalik Vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks
c) Vastutava töötleja, tema Partnerite (Küpsiste Poliitika lõikes 11 mainitud kolmandad osapooled) või muude meiega koostööd tegevate nn kolmandate osapoolte turunduslike, analüütiliste ja statistiliste tegevuste korraldamiseks. Näiteks, profileerimisel põhinevate ja Teile huvi pakkuvate reklaamide ja pakkumiste (soodustuste) esitamine (analüüsime Teie aktiivsust lihtsustatud viisil, nt Teie tellimuste ajalugu ja Teie käitumist meie kodulehel, tänu sellele on meil võimalik paremini kohandada mitte ainult üldiste Klientide gruppide vajadustega, vaid ka Teie eelistustega). Kusjuures meie tegevused ei mõjuta oluliselt Teie nt müügiotsuseid, juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
d) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik konkursil osalemiseks.
Töötleme Teie Isikuandmeid sellise aja jooksul, mis on vajalik konkursi korraldamiseks, võitjate selgemiseks ning auhindade üleandmiseks. Turunduslike tegevuste korral Teie Isikuandmeid töödeldakse Teie poolt vastuväide esitamiseni, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VII.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

10. KLIENTIDE RAHULOLU UURINGUD

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie Isikuandmeid, mida edastate seoses Klientide rahulolul uuringus osalemisega, töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) Klientide rahulolu uurimiseks (nt erinevaid küsitlusi kasutades), e-poe, Äpi või osutatavate teenuste kvaliteedi ja tõstmiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi;
b) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid isikuandmete esitamata jätmine võib Klientide rahulolu uuringutel osalemise võimatuks muuta. Kui otsustate isikuandmete esitamise kasuks, siis saame teada Teie arvamus meie teenuste kohta, tänu sellele on meil võimalik E-poodi ja Äppi paremaks muuta.
Töötleme Teie Isikuandmeid sellise aja jooksul, mis on vajalik rahulolu uuringute läbiviimiseks ning kvaliteedi parandamise lahenduste väljatöötamine ja elluviimine, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesolevaPoliitika lõikes VI.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

11. MODIVO FASHION CLUB

Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on käesoleva Poliitika lõikes II mainitud üksus.
Teie (Konto avamisel või hilisemal MODIVO FASHION CLUB’iga liitumisel esitatud või MODIVO FASHION CLUB’is osalemise ajal kogutud) Isikuandmeid töödeldakse või võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel:

a) MODIVO FASHION CLUB’i teenuste osutamiseks, sh Teie huvidele vastavate reklaamide, pakkumiste ja soodustuste (allhindluste) presenteerimiseks, loomiseks, määramiseks ja elluviimiseks, k.a. automatiseeritud moel. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b, st vajalik MODIVO FASHION CLUB’is osalemiseslepingu realiseerimiseks.
b) Teie ja Vastutava töötleja suhete raames tekkivate õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud eesmärkide täitmiseks. Sel juhul Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ettenähtud põhjendus, st Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi.
c) Seadusjärgsete (eelkõige maksustamisega seotud) kohustuste täitmiseks. Juriidiliseks aluseks on andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis c ette nähtud põhjendus, st et töötlemine on vajalik Vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik MODIVO FASHION CLUB’iga liitumiseks ning MODIVO FASHION CLUB’is osalemiseks (MODIVO FASHION CLUB lojaalsusprogrammi lepingu sõlmimiseks ja rakendamiseks).
Töötleme Teie Isikuandmeid Teie MODIVO FASHION CLUB’is osalemise vältel (kusjuures Isikuandmed võib kustutada kolme aasta pärast viimast MODIVO FASHION CLUB’is tehingut), v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peame neid Isikuandmeid kauem töötlema või siis, kui töötleme Teie Isikuandmeid kauem võimalike nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile) või siis, kui kauem töötlemine on meie õigustatud huvides. Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem tähtaeg.
Teavet Isikuandmete saajate kohta kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes VIII.
Teavet Teie isikuandmete võimalikust edastamisest kolmandasse riikidesse (euroopa majanduspiirkonnast väljapoole) kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes IX.
Teavet Teie õigustest seoses isikuandmete töötlemisega kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva Poliitika lõikes X.

 

V. KAS TEIE OLETE KOHUSTATUD OMA ISIKUANDMEID MEILE ESITAMA JA MIS ON ISIKUANDMETE ESITAMATA JÄTMISE VÕIMALIKUD TAGAJÄRJED?

Kliendi poolt E-poes või Äpis Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik teatud E-poe funktsionaalsuse kasutamiseks, nt Tellimuse esitamiseks ning arvelduseks (Müügilepingu sõlmimiseks ja elluviimiseks), Konto registreerimiseks või Broneeringu tegemiseks (Lepingu teenuste osutamisest sõlmimiseks ja elluviimiseks), Uudiskirjaga liitumiseks ning vormide kasutamiseks.
Vastava lepingu sõlmimiseks vajalikud Isikuandmed on iga kord E-poes või Äpis loetletud (lepingu sõlmimiseks / teatud funktsionaalsuse kasutamiseks vajalikud andmed on vastavalt ära märgistatud). Teatud lepingu sõlmimiseks vajalikud Isikuandmed võivad olla esitatud ka teiste sidekanalite kaudu või Eeskirjas. Isikuandmete esitamata jätmine võib ülalmainitud lepingute sõlmimise / funktsionaalsuste kasutamise võimatuks muuta.

 

VI. KAS TEIE ISIKUANDMEID PROFILEERITAKSE JA MIDA SEE TEIE JAOKS TÄHENDAB?

Kõigile Klientide mõeldud reklaamide, pakkumiste või müügikampaaniate (allahindluste) kuvamiseks moel, mis on
Isikuandmete vastutaval töötlejal on õigust antud Kliendi huvide ja eelistusega tutvuda selleks, et Kõigile Klientide mõeldud reklaame, pakkumisi või müügikampaaniaid (allahindlusi) kohandada vastavalt selle Kliendi eelistustega. Selleks on vastutaval töötlejal õigus selliseid andmeid analüüsida, nagu: kui tihti Klient E-poe külastab või milliseid tooteid Vastutava töötleja statsionaarsetest poodidest ostab / broneerib. Täna sellele on Vastutaval töötlejal võimalik Kliendi eelistustest aru saada ning tema ootustega kohaneda, samal ajal see mõjuta oluliselt Kliendi otsuseid. Vastutav töötleja kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid, sellega tihti ülalmainitud toiminguid teostatakse automaatselt ja Kliendile saadetav sisu on asjakohane ja Kliendi on võimalik selle sisuga kiiresti tutvuda.
Vastutaval töötlejal on samuti õigus andmeid Kliendi eelistuste kohta töödelda siis, kui need andmed on sisuliselt Isikuandmed ja Klient esitas neid Äpi või E-poe funktsionaalsuse kaudu vabatahtlikult sh ka selleks, et näha ainult teatud suurused (nt, jalanõu suurus) või kategooriad (nt, meeste-/naiste-/lastetooted).
Meie veebilehe külastuste ning kasutamisviisi analüüs aitavad meil ka ad fraud tüüpi ärakasutamist tuvastada.

 

VII. KAS MEIE ÄPPI KASUTADES ANNATE MEILE JUURDEPÄÄSU NT OMA TELEFONI ALADELE?

Selleks, et võimaldada funktsionaalsuse kasutamist (st Toodete vöötkoodide skaneerimist ja salvestamist; jalalaba skaneerimist; toodete esitamist vastavalt Teie poolt üles laetud fotodele; andmete salvestamist, mis võimaldab võrguühenduseta režiimis Äpi kasutamist; statsionaarsete Müüja poe või valitud paki kättesamise punkti otsimist satelliidikaudse geolokalisatsiooni abil) võib Vastutav töötleja võib saada juurdepääsu, sh Teie nõusolekul, järgmistele Teie mobiilseadme aladele:

a) kaamerale;
b) seadmemälule;
c) geolokalisatsioonile.

 

VIII. KES VÕIB OLLA TEIE ISIKUANDMETE SAAJAKS?

Vastutava töötleja poolt töödeldavate Isikuandmete saajate loetelu oleneb alati Kliendi poolt kasutatavate teenustest.
Isikuandmete saajate loetelu tuleneb ka Kliendi nõusolekust või seaduste sätetest, lisaks selle isikuandmete saajate loetelu muudetatakse vastavalt Kliendi tegevustele e-poes või Äpis.
Isikuandmete töötlemisel võivad piiratud ulatuses osaleda ka Vastutava töötleja partnerid, eelkõige: üksused mis, aitavad e-poe või Äpi tehnilise poolega, sh Klientidega suhtlemisega (nt aitavad e-mailide välja saatmisega või löövad turunduskampaaniates kaasa); sisumajutusteenuse või IKT-teenuste osutajad; kaubavedajad ja vahendajad, kes tellimuste täitmise eest vastutavad; üksused, mis tegelevad e-poes elektrooniliste maksete või kaardimaksete töötlemisega; üksused, mis pakuvad tarbijakrediidilepingu sõlmimise võimaluse; üksused, mis tegelevad tarkvara teenindusega ja abistavad turunduskampaaniate korraldamisel; juriidiliste ja nõustamisteenuste pakkujad. Kõikidelt nimetatud partneritelt on nõutud isikuandmete turvalisuse tagamist ja seadsega kooskõlas andmetöötlust.
Ülalmainitud tingimustel Kliendi Isikuandmeid võidakse edastada ka käesoleva Poliitika punktis XIII mainitud MODIVO grupi üksustele.
Eelkõige turundustegevuses (reklaamimises) Vastutav töötleja kasutab selliste kolmandate osapoolte teenuseid, mis kasutavad e-poes / Äpis küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid. Selliste üksuste loetelu on täpsemalt kirjeldatud Küpsiste Poliitika punktis 11.

 

IX. KAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE KA KOLMANDASSE RIIKIDESSE (EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAST VÄLJAPOOLE)?

Oma tegevuse korraldamiseks Vastutav töötleja kasutab näiteks Google’i tooteid, seoses sellega Klientide Isikuandmeid võidakse edastada Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole, kuna Vastutava töötlejaga koostööd tegev üksus omab seal Isikuandmete töötlemise vahendeid.
Kasutades standardseid ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse tingimusi ning Andmekaitsemäärusele vastavaid isikuandmete töötlemise usalduslepinguid, Vastutav töötleja on rakendanud kohaldada isikuandmete edastamisel asjakohaseid kaitsemeetmeid. Edastades Isikuandmeid Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole teeb Vastutab töötleja kõik endast sõltuva, et meie partnerid tagaksid Isikuandmete kaitse piisava taseme.
Kliendil on õigus saada koopia Vastutava töötleja poolt kolmandasse riikidesse isikuandmete edastamisel rakendatud meetmetest. Selleks palume meiega ühendust võtta (kontaktandmed on leitavad käesoleva Poliitika punktist II).

 

X. MIS ÕIGUSED TEIL ON?

Igal Kliendil on igal ajal õigus:

a) esitada kaebuse Andmekaitse järelevalveasutustesse (nt Eesti Andmekaitse Inspektsioon või järelevalveasutus Kliendi päritoluriigis);
b) õigus üle kanda teisele vastutavale töötlejale neid Isikuandmeid, mida Klient on Vastutavale töötlejale edastatud, mida Vastutav töötleb automaatselt, ning mille töötlemine toimub nõusoleku alusel või lepingu alusel;
c) pääseda juurde Isikuandmetele (sh saada infot selle kohta, milliseid andmeid me töötleme), saada nendest koopia ja kontrollida töötlemise aluseid;
d)nõuda Isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist (nt kui on valed) ja kustutamist (nt kui nende töötlemine ei olnud seaduspärane)
e) iga Vastutavale Töötlejale avaldatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemist, mis toimus enne nõusoleku tagasivõtmist seadusejärgselt.
f) esitada oma isikuandmete Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvides töötlemise kohta vastuväiteid (kui ei esine muid seaduslikke aluseid, mis oleksid Kliende huvidest tähtsamad). Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on Kliendil igal ajal õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega.

 

XI. KAS TEILE HAKATAKSE MÜÜGIINFOT SAATMA (NT. TEIE E-POSTI AADRESSILE)?

Vastutaval töötlejal on võimalus sidevahendeid kasutada (nt e-post, sms).
Vastutava töötleja, temaga koostööd tegevate (sh MODIVO grupi üksuste) äritegevusega seotud kaubandusliku äriinfot tohib Kliendile saata siis, kui Klient on andnud vastava nõusoleku, sh on Uudiskiri teenuse eeskirjaga nõustunud.

 

XII. KUIDAS TEIE ANDMEID KAITSEME?

Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti erineva tõenäosuse ja suurusega ohte füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, rakendab Vastutav töötleja ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest. Vastutava töötleja poolt rakendatud tehniliste ja korralduslike meetmete kohta teabe avalikustamine võib vähendada nende meetmete tõhusust ja ohustada Isikuandmete kaitset.
Vastutav töötleja avalikustab nt järgmisi tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis kaitsevad elektrooniliselt edastavaid andmeid loata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest:

a) andmekogumite kaitse loata juurdepääsu eest;
b) SSL sertifikaadi olemasolu nendel e-poe lehtedel, kus sisestatakse Isikuandmeid;
c) E-poodi sisselogimiseks vajalike andmete krüpteerimine;
d) juurdepääs Kontole on ainult võimalik pärast individuaalse kasutajatunnuse ja salasõna sisestamist.

 

XIII. JMIS ÜKSUSED MODIVO GRUPPI KUULUVAD?

MODIVO kontserni kuuluvad järgmised äriühingud:

a) MODIVO S.A. asukohaga Zielona Góras;
b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. asukohaga Zielona Góras;
c) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. likvideerimisel
d) eschuhe.de GmbH asukohaga Frankfurdis Oderi ääres (Saksamaa);
e) eschuhe.ch GmbH asukohaga Zuginis (Šveits);
f) MODIVO.CZ s.r.o. asukohaga Prahas (Tšehhi);
g) MODIVO.SK s.r.o. asukohaga Bratislavas (Slovakkia);
h) epantofi MODIVO s.r.l. asukohaga Bukarestis (Rumeenia);
i) MODIVO S.R.L. asukohaga Bergamos (Itaalia);
j) Modivo.lv SIA asukohaga Riias (Läti);
k) Ecipo Modivo KFT asukohaga Budapestis (Ungari). 

 

XIV. LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

E-pood võib sisaldada linke muudele veebisaitidele. Vastutav töötleja soovitab erinevate veebisaitide eeskirjadega ja andmekaitsetingimustega ennast kurssi viia. Käesolev poliitika hõlmab ainult mainitud Vastutava töötleja tegevusi. Vastutav töötleja ei ole kolmandate osaliste andmekaitsetingimuste eest vastutav.

 

XV. KAS KÄESOLEV POLIITIKA VÕIB MUUTUDA JA KUIDAS SAATE SELLEST TEADA?

Vastutav töötleja võib käesolevat Poliitikat tulevikus muuta. Sel juhul vastav info pannakse e-poes ja Äpis ülesse. Igal Poliitika versioonil on oma jõustumiskuupäev.

 

XVI. MILLAL KÄESOLEV POLIITIKA JÕUSTUB?

Käesolev Poliitika jõustub 04.04.2024 a.

 

 

 

 

 

 


 

 

MODIVO.EE E-POE KÜPSISTE POLIITIKA

 

I. MIS DOKUMENDIGA TEGEMIST ON?
II. KÜPSISED

1. KEDA KÜPSISED PUUDUTAVAD?
2. MILLIST TEHNOLOOGIAT KASUTAME?
3. MIS ON KÜPSISED?
4. KAS KÜPSISED KOGUVAD TEIE ISIKUANDMEID?
5. KÜPSISTE KASUTAMISE JURIIDILINE ALUS?
6. MILLEKS KÜPSISEID KASUTAME?
7. KAS TEIL ON ÕIGUS ESITADA VASTUVÄIDE KÜPSISTEST TULENEVA INFO KASUTAMISELE?
8. MILLIST LIIKI KÜPSISEID KASUTAME JA KAS NEED ON KAHJULIKUD?
9. KUI KAUA KÜPSISTE KAUDU KOGUTUD ANDMEID SÄILITATAKSE?
10. E-POES KASUTATAVAD KÜPSISED
11. KOLMANDATE OSAPOOLTE KÜPSISED (THIRD PARTY COOKIES)
12. KUIDAS KÜPSISED EEMALDADA / BLOKEERIDA?
13. MIS ON KÜPSISTE EEMALDAMISE / BLOKEERIMISE TAGAJÄRJED?

III. KAS KÄESOLEV POLIITIKA VÕIB MUUTUDA JA KUIDAS SAATE SELLEST TEADA?
IV. MILLAL KÄESOLEV POLIITIKA VERSIOON JÕUSTUB?

 

MIS DOKUMENDIGA TEGEMIST ON?

Käesolev E-poe ja Äpi küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate poliitika („Poliitika”) on teatmelise iseloomuga, mis tähendab seda, et see ei pane Teile mitte mingeid kohustusi (see ei ole leping ega eeskiri). Poliitika eesmärgiks on näidata Teile E-poes ja Äpis küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate toimimise.
Edaspidi dokumendis Vastutavaks töötlejaks loetakse MODIVO S.A. registreeritud asukohaga Zielona Góra, Poolas (Nowy Kisielin - Naukowa tn 15, 66-002 Zielona Góra, Poola), mis on kantud ettevõtlusregistrisse, mille haldajaks on Zielona Góra ringkonnakohus, Riigikohtu registrisse VIII kaubandusosakonda 0000541722 numbri all, NIP (KMKR number) 9291353356, BDO (jäätmeandmete registri number) 000031285, REGON 970569861, täielikult tasutud aktsiakapitaliga 2 008 001 zlotti („Vastutav töötleja”).
Vastutava töötlejaga on võimalik ühendust võtta järgmiselt: saates kirja ülalolevale aadressile, kirjutades e-posti aadressile info@modivo.ee. Ulatuses, mil küpsised sisaldavad Teie isikuandmeid, Vastutav töötleja on samuti Teie isikuandmete vastutav töötleja. Selliste isikuandmete käitlemise ja töötlemise põhimõtteid sisalduvad Andmekaitsetingimustes.
Andmekaitseinspektoriga on võimalik ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile: iod@modivo.com.

 

II. KÜPSISED

1. KEDA KÜPSISED PUUDUTAVAD?

Vastutav töötleja kasutab E-poes ja Äpis küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Iga E-poe külastaja, sh Äpi kaudu, olenemata sellest kas antud külastaja on E-poe Klient või mitte („Külastaja”), saab küpsiste tehnoloogia kasutamisega nõustuda. Küpsised võivad koguda infot Külastaja kohta (nt E-poe kasutamise või huvide kohta), ning teatud reklaami kuvada.

2. MILLIST TEHNOLOOGIAT KASUTAME?

E-poes kasutatakse tehnoloogiat, mis salvestab ja saab juurdepääsu võrguga ühendatud seadmesse salvestatud teabele (eelkõige küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil). See tehakse turvalisuse ning maksimaalse E-poe kasutamise mugavuse tagamiseks, statistilistel eesmärkidel, ad fraud tüüpi kuritarvituste kindlakstegemiseks ja Vastutava töötleja, kolmandate üksuste (Poliitika punktis 11 loetletud) ja kolmandate osapoolte (kellega koostööd teeme) reklaamisisu kohandamiseks vastavalt Külastaja huvidele.
Külastaja saab vastavate selliste küpsiste kasutamisega nõustuda, mis võivad automaatselt koguda andmeid Külastaja interneti kasutamise ning kasutatava seadme asukoha kohta (kui valitud küpsiste kasutamise ulatus seda lubab ja vajalik nõusolek on antud). Juhul, kui veebilehe tasemel küpsiste kasutamise ulatuse määramine pole võimalik, säilivad Külastaja veebilehitseja seadistused.
Vastutaval töötlejal on õigus kasutada lahendusi, mille funktsionaalsus on sarnane küpsiste omaga, sellega allmainitud Poliitika sätteid kohaldatakse ka selliste lahenduste puhul.

3. MIS ON KÜPSISED?

Küpsis-failid on väikesed tekstifailid, küpsiseid saadab server ja Külastaja seade need salvestab (üldreeglina arvuti kõvakettal või mobiilseadme mälus). Küpsised sisaldavad sellist infot, mida E-pood võiks vajada selleks, et Külastaja E-poe kasutamisviisidega kohandada, statistilisi andmeid E-poe ja Äpi kohta koguda (nt milliseid lehti külastati, millist sisu alla laaditakse), andmeid internetiteenuse pakkuja nimetuse või Külastaja asukoha riigi kohta. Tehnoloogia, mis salvestab ja saab juurdepääsu Külastaja tunnusele, võimaldab võrguühenduseta režiimi ning sisse logimata Külastaja eelistuste salvestamist. Äpp salvestab külastaja aktuaalse tunnuse Äppi sisselogimise hetkeni, E-poe riigi vahetamiseni või Äpi deinstalleerimiseni ( kustutamiseni) mobiilseadmest.
Küpsiste sarnaseid tehnoloogiaid võib kasutada eelkõige selleks, et piirata suhtlemist Külastaja seadmega ja mitte salvestada midagi külastaja seadmesse, vaid otse spetsiaalsesse serverisse, ning luua Külastaja ID-d ainult selleks ajaks, millal Külastaja kasutab e-poodi (pärast seda need hävitatakse).

4. KAS KÜPSISED KOGUVAD TEIE ISIKUANDMEID

Kui Külastaja kasutab E-poodi või Äppi, kasutatud küpsised võimaldavad seadme või veebilehitseja kindlakstegemist ning koguvad infot Külastaja kohta, kuid see info sellisena ei kujuta endast Külastaja isikuandmeid (ei võimalda Külastaja identifitseerimist). Osa teavet, olenevalt selle sisust ja kasutusviisist, võidakse siduda konkreetse isikuga seoses Külastaja teatud käitumisega. Näiteks siis, kui andmeid seostatakse Konto avamisel esitatud andmetega. Sel juhul need andmed loetakse isikuandmeteks.
Kui küpsiste abil kogutud teavet võidakse siduda konkreetse isikuga, siis kohaldatakse Privaatsuse Poliitika sätteid, eelkõige neid, mis puudutavad andmete subjekti õiguseid siis, kui andmeid edastatakse kolmandasse riikidesse (Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole).
Info küpsiste abil kogutud andmete kohta on samuti kättesaadav teabeklauslis, mida kuvatakse esimesel E-poe külastusel (nn küpsiste bänner).

5. KÜPSISTE KASUTAMISE JURIIDILINE ALUS?

Küpsiste abil informatsiooni kogumine ja säilitamine v.a. juhul, kui see on vajalik E-poe või Äpi tõrgeteta toimimise tagamiseks, turvalisuse tagamiseks ning nende põhiülesannete täitmiseks sh teenuste jätkusuutlikkus põhiliste statistiliste tegevuste kaudu (Elektroonilise teenuse osutamiseks ​​õiguse tähenduses), on võimalik ainult Külastaja nõusolekul. Vastava nõusoleku saab anda esimesel E-poe külastusel küpsiste bänneri tasemel. Antud bänner ilmub nähtavas ja lihtsasti kättesaadavas kohas. Sel juhul Külastaja saab oma nõusoleku tagasi võtta (järjehoidjas Privaatsuse seadistused meie kodulehel), kuid sel juhul mõned E-poe osad ei pruugi enam korrektselt toimida. Üldreeglina teatud küpsiste kasutamise saavad blokeerida ka veebilehitsejad, kuigi veebilehitseja seadeid ei mõjuta alati küpsiste sarnane tehnoloogia (detailsem info selle kohta on allpool). Võimalik nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud toimingute seaduslikkust.
Ulatuses, mil küpsised või sarnased tehnoloogiad Teie isikuandmeid sisaldavad, töötlemise aluseks on Vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi (andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhjendus), st ad fraud tüüpi kuritarvituste kindlakstegemiseks, reklaamisisu kohandamiseks vastavalt Külastaja huvidele ning Vastutava töötleja, partnerite (Poliitika lk 11 ) loetletud kolmandate osapoolte) turunduslikel eesmärkidel või muude nn kolmandate osapoolte, kellega koostööd teeme (sel juhul need osapooled Kliendiandmete töötlemises ei osale) turunduslikel (sh otseturunduslikel) eesmärkidel.Teiselt poolt ulatuses, mil nendel osapooltel võib olla otsejuurdepääs antud andmetele, töötlemise juriidiliseks aluseks on nende õigustatud huvi või Külastaja vabatahtlik nõusolek. Ulatuses, mil küpsiste funktsionaalsus ja küpsiste abil kogutud andmed on vajalikud E-poe või Äpi kaudu korrektse teenuste osutamiseks ning turvalisuse tagamiseks, andmete töötlemine on vajalik samuti lepingu täitmiseks (andmekaitsemääruse artikli 6 lõike 1 punktis b ette nähtud põhjendus).
Mõnikord võib ka nii juhtuda, et küpsised võimaldavad meid Teie turunduslikel eesmärkidel ühendust võtta, need eesmärgid on üleval kirjeldatud, nt webpush raames (st veebilehitseja kaudu). Sel juhul juriidiliseks aluseks on vabatahtlik lisanõusolek, mida saate alati tagasi võtta, kuid tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud toimingute seaduslikkust.

6. MILLEKS KÜPSISEID KASUTAME?

Küpsiste ribal "vajalikuks" märgitud küpsiste (ja küpsistega sarnase tehnoloogia abil, mida me kasutame samadel eesmärkidel) abil kogutud teavet kasutatakse peamiselt selleks, et tagada meie E-poe ja Äpi nõuetekohane toimimine ja nende põhifunktsioonide täitmine. See hõlmab eelkõige veebipoe IT-infrastruktuuri liikluskoormuse jälgimist, teenuste stabiilsuse tagamist ribalaiuse osas, logistiliste protsesside planeerimist ja muid protsesse, mis on meie kliendilepingute täitmise seisukohalt olulised. Eespool nimetatud vahendid tugevadavad ka meie teenuste turvalisust, aidates võidelda pettuste vastu, sealhulgas tuvastades nn botide poolt tekitatud trafficut ja sooritatud ostusid ning aidates meil võtta ennetavaid meetmeid võimaliku botide tegevuse vastu.
Eespool nimetatud tegevusi saab nende eesmärgi ja õigusliku aluse tõttu teostada ka sõltumatult teie poolt küpsiste ribal ja veebilehitseja seadetes seatud eelistustest. Küpsised peavad eelkõige Külastajal E-poe ja Äpi kasutamist lihtsustada. Näiteks “jättes meelde” korra sisestatud andmed nii, et Külastaja ei peaks neid igal korral uuesti esitama, või kasutades andmeid reklaamisisu kohandamiseks vastavalt Külastaja huvidele.
Küpsiseid saab kasutada ka E-poe kasutatavuse parandamiseks ja sisu personaliseerimiseks, sh Külastajale mõeldud reklaami, pakkumiste ja kampaaniate (soodustuste) esitamiseks (sh veebilehitseja kaudu - nt, webpush), loomiseks, määramiseks ja lunastamiseks vastavalt Külastaja huvidele ja asukohale (kusjuures nende tegevuste eesmärk ei ole tekitada Külastajale õiguslikke tagajärgi või tema otsustele olulise mõju avaldada).
E-poes kasutatavate küpsiste abil Vastutaval töötlejal on võimalik Külastaja eelistustega tutvuda, nt analüüsides seda, kui tihti Külastaja E-poodi külastab või milliseid tooteid MODIVO S.A. füüsilistest poodidest ostab. Internetikäitumise analüüs aitab paremini mõista Külaliste ootusi ja harjumusi ning nende huvide ja vajadustega paremini kohandada. Tänu sellele tehnoloogiale on võimalik Külastaja huvidele ja vajadustele kohandatud reklaami näidata (näiteks poolsaabaste reklaami näidata sest, et viimasel ajal Külastaja on ainult kategooriat “Poolsaapad” vaadanud) ja reklaamid ja kampaaniad paremi ette valmistada. Reklaamisisu võib olla ka Külastaja asukohale kohandatud, kui avaldatud nõusolek seda lubavad.
Küpsiseid kasutades saab Vastutav töötleja Külastajateni ka teistel veebilehtedel jõuda siis, kui nad on varem E-poodi külastanud.

7. KAS TEIL ON ÕIGUS ESITADA VASTUVÄIDE KÜPSISTEST TULENEVA INFO KASUTAMISELE?

Kui Vastutava töötleja tegevuse aluseks on õigustatud huvi (sellised olukorrad on kirjeldatud ülalpool), on Külastajal õigus esitada vastuväide sellistele Vastutava töötleja tegevustele, mis põhinevad küpsiste abil ülalmainitud eesmärkidel kogutud isiklikel andmetel.
Kui Külastaja on nõusoleku avaldanud, sh eelistustele vastavaks kohandatud reklaamide, pakkumiste ja soodustuste (allahindluste) kuvamiseks, loomiseks, määramiseks ja rakendamiseks, siis tal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kuid see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud toimingute seaduslikkust ega teabevahetust, milleks Vastutaval töötlejal on eraldi nõusolek (nt webpush).
Kui Teil on lisaküsimusi küpsiste kasutamise ulatuse ning küpsiste abil saadud teabe kohta, siis võite Vastutava töötlejaga ühendust võtta - kontaktandmed on esitatud Poliitika punktis 1.

8. MILLIST LIIKI KÜPSISEID KASUTAME JA KAS NEED ON KAHJULIKUD?

E-poes kasutatavad küpsised pole Külastajale / Külastaja seadmele kahjulikud. E-poes kasutatakse kahte tüüpi küpsiseid: seansi küpsiseid, neid salvestatakse Külastaja arvutisse või mobiilseadmele veebilehelt väljalogimiseni või tarkvara (veebilehitseja) väljalülitamiseni ja püsivaid küpsiseid, need jäävad Külastaja seadmesse parameetrites sätestatud ajavahemikuks või veebilehitseja eemaldamiseni.
Me kasutame ka küpsistega sarnast tehnoloogiat, mis võimaldab meil paremini kaitsta kogutud teavet, luues session storage ruumis enesehävitavaid ühekordseid identifikaatoreid, mis hävitatakse, kui e-poe koduleht suletakse.

9. KUI KAUA KÜPSISTE KAUDU KOGUTUD ANDMEID SÄILITATAKSE?

Küpsiste kaudu kogutud andmete säilitamisperiood võib erineda ja oleneb eelkõige nende andmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Webpush teadete puhul nõusoleku tagasivõtmiseni.
Sellise Külastaja puhul, kes ei ole E-poe Klient (ei ole tellimust esitanud, broneeringut teinud, ei oma kontot), küpsiste kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastuväite esitamiseni. Vastutaval töötlejal on õigus andmed kustutada, kui 3 aasta jooksul neid ei kasutata turunduslikel või seaduslikult õigustatud (nt statistiliseks analüüsiks) eesmärkidel, v.a. juhul, kui õigusest tulenevalt peab Vastutav töötleja neid Isikuandmeid kauem töötlema.
Osa andmeid võidakse säilitada kauem võimalike Külastaja nõuete eest kaitsmiseks nende nõuete esitamise võimaluse aegumiseni (vastavalt kehtivatele õigusnormidele, eelkõige Tsiviilkoodeksile).
Igal juhul arvesse võetakse kõige pikem Isikuandmete säilitamise tähtaeg.
Rohkem infot isikuandmete töötlemise kohta on leitav Andmekaitsetingimustest.

10. E-POES KASUTATAVAD KÜPSISED

LIIK

KIRJELDUS

MILLAL KEHTIVUSE KAOTAB?

PAGECACHE_ENV

Õige E-poe versiooni Külastajale kuvamiseks.

1 päev

frontend

Külastaja E-poe identifikaatori seansi säilitamiseks.

1 päev

snowmessage

E-poe teadete kuvamiseks.
Küpsis sisaldab kuupäeva, mil süsteemis ilmus Külastajale mõeldud teade.
Pärast küpsise salvestamist Külastaja veebilehitseja teeb E-poele päringu teadete kohta ja kuvab teateid Külastajale. Küpsist eemaldatakse, kui teateid on saadud.

kuni veebilehitseja sulgemiseni

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Kontrollimiseks, kas Külastaja veebilehitseja andmed ei vaja ajakohastamist. Küpsis sisaldab Külastaja veebilehitsejas salvestatud lehe üksikasjade genereerimise kuupäeva (nt Ostukorv, konto teenindamisega seotud lingid).

kuni veebilehitseja sulgemiseni

store

Õige E-poe versiooni käivitamiseks.

kuni veebilehitseja sulgemiseni

cookies_accepted

Luuakse hetkel, mil Külastaja on teatega veebilehel küpsiste kasutamisest tutvunud. Teate peitmiseks, kui Külastaja on teatega juba tutvunud.

365 päeva

userCountry

Salvestab infot Külastaja riigi kohta, kasutades IP-aadressi lokaliseerimist.

365 päeva

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Kus [riigi-kood] on Külastaja IP-aadressi põhjal tuvastatud riigi kood. Küpsis määrab, kas pop up teade ettepanekuga Külastaja kohaliku E-poe versioonile (vastavalt IP-aadressile) üle minna. Küpsis on userCountry küpsisega seotud.

365 päeva

ygc

Turunduslikel eesmärkidel sisaldab Külastaja tunnuskoodi,

365 päeva

 

Tabelit uuendatakse jooksvalt arvestades Vastutava töötleja poolt kasutatavate tööriistadega. Anname endast parima, et tabelis oleksid kõik kasutatavad küpsised. Need on aga alati küpsised, mida kasutatakse ülalolevas tabelis sätestatud otstarbel. Kui soovite olla kogu aeg meie poolt kasutatavate küpsistega kursis olla, soovitame regulaarselt jälgida Poliitika vastavat sisu.

11. KOLMANDATE OSAPOOLTE KÜPSISED (THIRD PARTY COOKIES)

Vastutava töötleja poolt kasutatavate küpsiste eesmärk on eelkõige Külastaja teenindamise parandamine ajal, mil ta E-poodi või Äppi kasutab. Vastutav töötleja teeb aga koostööd muude firmadega mis pakuvad ad fraud tüüpi kuritarvituste kindlakstegemiseks turunduslikeks (reklaamimiseks) tegevusteks tööriistu. Selle koostöö võimaldamiseks Külastaja veebilehitseja või muu Külastaja seadmele installitud tarkvara salvestavad samuti nende kolmandate osapoolte küpsiseid, sellega need kolmandad osapooled võivad olla Külastaja isikuandmete vastutavateks töötlejateks või kaastöötlejateks. Nende osapoolte küpsiste eesmärk on turvalise E-poe kasutamise tagamine ja reklaamisisu kohandamine vastavalt Külastaja huvidele ja vajadustele. Vastutava töötleja hinnangul personaliseeritud reklaami kuvamine on Külastajale atraktiivsem, võrreldes personaliseerimata reklaami kuvamiseta. Ilma selliste küpsisteta poleks see võimalik, kuna need Vastutava töötlejaga koostööd tegevad firmad näitavad Külastajatele reklaami.
Oma turunduslikus tegevuses Vastutav töötleja teeb koostööd järgmiste üksustega, kes kasutavad E-poes oma küpsiseid:

Üksus

Link privaatsuse säilitamise põhimõtetele

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

https://polityka-prywatnosci.onet.pl/

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Zopim Zendesk

https://www.smartsupp.com/help/privacy 

Nende üksuste privaatsuste poliitikatest on rohkem infot selle kohta, mis üksused need on ja kuidas nad on Vastutava töötlejaga seotud. 

12. KUIDAS KÜPSISED EEMALDADA / BLOKEERIDA?

Külastaja võib küpsiste kasutamisviisi muuta: küpsiste nõusolekute haldamine on kättesaadav privaatsuse seadistuses meie kodulehel, lisaks selle on võimalik veebilehitseja või Äpi (olenevalt Vastutava töötleja poolt kättesaadavaks tehtud lahendustest) seadistused muuta.
Küpsiste eemaldamine veebilehitseja tasemel sõltub Külastaja veebilehitsejast. Info selle kohta peab olema kättesaadav veebilehitseja järjehoidjas “Abi”. Küpsiste eemaldamine ei ole võrdväärne Administraatori poolt küpsiste kaudu kogutud Isikuandmete eemaldamisega.
Näiteks, Internet Explorer’is küpsiseid saab hallata: Tööriistad -> Interneti-suvandid -> Privaatsus; Mozilla Firefox’is: Sätted - Privaatsus ja Turvalisus; Chrome’is - Seaded -> Privaatsus ja turvalisus -> Küpsisefailid ja muud saidiandmed. Need otsinguteed võivad erineda olenevalt veebilehitseja versioonist.
Info telefoni või mobiilseadme tasemel küpsiste haldamise kohta peaks olema leitav kasutusjuhendist.
On võimalik lubada ainult Vastutava töötleja küpsised, blokeerides kolmandate osapoolte küpsiseid (valik “Blokeeri kolmanda osapoole küpsisefailid”).
Kui me kasutame küpsistega sarnast tehnoloogiat ja teie kasutatav veebilehitseja ei võimalda seda muuta - meie lahendused võivad töötada, et tagada E-poe korrektne toimimine ja turvalisus, sõltumata teie veebilehitseja seadetest.

13. MIS ON KÜPSISTE BLOKEERIMISE / EEMALDAMISE TAGAJÄRJED?

Küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada E-poe kasutamist, nt seansi säilitamine ei pruugi olla võimalik või mõnedel juhtudel E-poe kasutamine võib märksa keerulisemaks muuta.

 

III. KAS KÄESOLEV POLIITIKA VÕIB MUUTUDA JA KUIDAS SAATE SELLEST TEADA?

Vastutav töötleja võib käesolevat Poliitikat tulevikus muuta. Sel juhul vastav info pannakse E-poes ja Äpis ülesse. Igal Poliitika versioonil on oma jõustumiskuupäev.

 

IV. MILLAL KÄESOLEV POLIITIKA VERSIOON JÕUSTUB?

Käesoleva Poliitika versioon jõustub 04.04.2024 a.

 


 

2024-04-03

 

Muuda seadeid Usaldusväärsed partnerid