MODIVO.EE E-POE MÜÜGITINGIMUSED

Lisad:

1. Kauglepingust taganemisavalduse vorm

www.modivo.ee E-pood hoolib Tarbija õigustest. Tarbija ei saa loobuda tarbijaõiguste seadusega talle antud õigustest. Kui käesoleva Eeskirja sätted on vastuolus Tarbijatele seadusest tulenevate kohustusliku sätetega, siis kohaldatakse seaduse sätteid. Seega ei ole käesoleva Eeskirja eesmärk välistada ega piirata mis tahes kohustuslikke seadusesätteid järgivaid tarbijaõigusi ning kõik võimalikud kahtlused tuleb lahendada Tarbija kasuks. Kui käesoleva Eeskirja sätted ei vasta ülaltoodud sätetele, on need sätted ülimuslikud ja kuuluvad kohaldamisele.

  • I. ÜLDSÄTTED
   1. www.modivo.ee E-poodi haldab MODIVO S.A. registreeritud asukohaga Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola (mis on ühtlasi ka dokumentide kättetoimetamise aadress), mis on kantud ettevõtlusregistrisse, mille haldajaks on Zielona Góra ringkonnakohus, Riigikohtu registrisse VIII kaubandusosakonda 0000541722 numbri all, NIP (KMKR number) 9291353356, BDO (jäätmeandmete registri number) 000031285, REGON 970569861, täielikult tasutud aktsiakapitaliga 2 008 001 zlotti; e-posti aadress: info@modivo.ee.
   2. E-poe kasutamiseks peab Kliendi lõppseade ja elektrooniline süsteem vastama tehnilistele nõuetele. Müüja on vabastatud mistahes vastutusest kahjustamise eest seadmetel, mis võimaldavad ligipääsu www.modivo.ee lehele, ning vastutusest www.modivo.ee kasutamise ajal nendel seadmetel olevate andmete rikkumise eest juhul, kui sellised kahjustamised ja rikkumised on põhjustatud kolmandate isikute petturliku tegevuse, arvutiviirustega, jne ja mis ei ole tekkinud Müüja süül. Müüja peab tegema vastavad pingutused, et tagada www.modivo.ee e-poe korralik funktsioneerimine. Arvestades veebisaidi avatuse ning digitaalandmete salvestamisel ja saatmisel vea tekkimise võimalusega, me ei saa tagada veebisaidi kaudu salvestatavate ja saadavate andmete täpsust ja turvalisust, v.a. juhul, kui sellel lehel ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. modivo.ee jätab endale õiguse Toodete kirjeldustes ja piltidel eksida, kuna kirjeldusi ja pilte esitatakse vastavalt tootjalt saadud infole.
    Kõik modivo.ee lehel materjalid, pildid ja tekstid on postitatud heas usus selleks, et Kliendil ostu käigus valiku tegemist lihtsustada. Müüja ei taga, et Toote pildid vastavad täielikult selle Toote välimusele. Tootepildid on illustreeriva tähendusega ning tegelik Toode võib tootepildilt või tootekirjeldusest erineda, kuna tootja muudab toote omadusi ja eripärasid. Kõiki kirjeldusi kontrollitakse jooksvalt.
   3. Käesolevad Müügitingimused on suunatud nii tarbijast kui ka mittetarbijast Klientidele, kes kasutavad E-poodi, elektroonilisi teenuseid või sõlmivad müügilepinguid (va Eeskirja osa XII, mis on suunatud ainult mittetarbijast Klientidele).
   4. Eeskirja vastuvõtmine on vabatahtlik, kuid vajalik Konto avamiseks ja/või Tellimuse esitamiseks või Broneeringu tegemiseks.
   5. E-poes või muu asjakohase sidevahendi abil esitatud teave, mis kinnitab pakutava müügilepingu sisu (nii, nagu sellest räägitakse Eeskirja osa III, punkti 6, alapunktis a.), on lepingu sõlmimise ettepanek võlaõigusseaduse (VÕS) § 16 tähenduses (Müüjalt Klientidele) ja mitte müügipakkumine võlaõigusseaduse tähenduses.
   6. Edaspidi käesolevas Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid allolevas tähenduses. Eeskirja suure algustähega kirjutatud mõistetel on käesolevas eeskirjas sätestatud tähendus, kui kontekstist ei tulene teisiti.
    • a. ÄPP - tarkvara, mida Müüja teeb Kliendile kättesaadavaks selleks, et Klient saaks selle oma nutiseadmele installida ja mida Klient saab kasutada Interneti Poe kasutamiseks ilma brauserit kasutamata.
    • b. KLIENDITEENINDUS - edastab Klientidele infot Interneti Poe tegevuse kohta, sh Toodetest, Interneti Poest, Eeskirjadest ning käimasolevatest Müügikampaaniatest. Klienditeenindusega saab ühendust võtta Tööpäeviti, Interneti Poe järjehoidjas “Kontakt” mainitud aegadel, kasutades selleks sealsamas mainitud e-posti aadressi, Chati teenust või tagasiside vormi.
    • c. HIND - on eurodes esitatud brutosumma (st sisaldab käibemaksu), mida Klient kooskõlas Müügilepinguga maksab Müüjale toote omandiõiguse üleandmise eest. Hind ei sisalda tarnekulusid, v.a. juhul, kui E-poe poolt kehtestatud Müügikampaania tingimustes on sätestatud teisiti. Toote kohta kehtib igal ajal E-poes olev hind, v.a. juhul, kui esineb ilmselge viga. Kui leiame teie tellitud Toote hinnas vea, teavitame teid sellest esimesel võimalusel ja pakume teile õigust kinnitada tellimus õige hinnaga või selle tühistada. Kui meil ei õnnestu teiega ühendust võtta, loetakse teie tellimus tühistatuks ning tagastame teile kõik tasutud summad täies ulatuses.
    • d. TÖÖPÄEV - on üks päev esmaspäevast reedeni, välja arvatud argipäevale langevad pühad ja tavalised puhkepäevad.
    • e. SALASÕNA - Kliendi poolt konto avamisel valitud tähtnumbriline jada, mida tuleb sisestada kontole sisselogimiseks. Konto avamisel salasõna tuleb kaks korda sisestada võimalike vigade avastamiseks ja parandamiseks. Klient on kohustatud salasõna konfidentsiaalsena hoidma, st kolmandatele isikutele oma salasõna mitte avalikustama. Müüja annab Kliendile võimaluse oma salasõna mitmekordselt muuta.
    • f. KLIENT - (1) füüsiline isik; või volitatud isiku vahendusel tegutsev (2) juriidiline isik; või (3) juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniline üksus, kuid millele seadus sellise võime omistab; kes on teovõimeline. Juhul, kui Kliendiks on piiratud teovõimega füüsiline isik, kohustub ta saama oma seaduslikult esindajalt nõusoleku Lepingu Teenuste Osutamisest / Müügilepingu sõlmimiseks. Lisaks selle kohustub ta selle volituse Müüja nõudmisel esitama.
    • g. TSIVIILSEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS - Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab tsiviilõiguse üldpõhimõtteid (RT I, 22.03.2021, 8; jõustumine 01.04.2021).
    • h. VÕLAÕIGUSSEADUS - Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab võlaõigusega seonduva (RT I, 15.03.2022, 14; jõustumine 25.03.2022).
    • i. TARBIJA - füüsiline isik, kes teeb ettevõtjaga tehingu, mis ei seondu tema iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (VÕS § 1 lg 5).
    • j. KONTO - Elektrooniline Teenus, mida Klient saab kasutada pärast Müüja süsteemis Individuaalse nimetuse (Kasutajatunnuse) ja Salasõna sisestamist. Tänu Kontole on Kliendil võimalik täiendavaid funktsionaalsusi/teenuseid kasutada. Klient saab Kontole sisse logida kui ta on E-poes ennast registreerinud. Konto võimaldab järgmisi teenuseid: Toodete kohaletoimetamiseks vajalike aadressi andmete salvestamist ja säilitamist, Tellimuste staatuste jälgimist, ligipääsu tellimuste ajaloole, Toodete broneerimist ning muid Müüja poolt pakutavaid teenuseid.
    • k. OSTUKORV - igale E-poe Kliendile kättesaadav teenus, tänu millele on tal võimalik Toodet/Tooteid tellida, Broneeringu teha, sooduskoode sisestada (ja sellega kooskõlas vastavate lepingute/eeskirjadega soodustuse saada). Ostukorvis on nähtavad nii üksikud hinnad, kui ka kogu ostukorvi hinnad (sh ka võimalikud tarnetasud), eeldatav Toodete kohaletoimetamise kuupäev. Ostukorvis kogutakse Kliendi poolt esitavaid Müügilepingu sõlmimise ettepanekuid, st ühe Tellimuse raames võib olla rohkem kui üks Müügilepingu sõlmimise ettepanek. E-poe kaudu osutatavate teenuste võimalikult kõrge taseme tagamiseks on Müüjal õigus kehtestada ühe Tellimuse või Broneeringu raames Ostukorvi lisatavate Toodete arvu või kogu maksumuse ülempiir. Selle piiri ületamisel kuvatakse Kliendile teade palvega Müüjaga ühendust võtta siis, kui Klient soovib rohkematele toodetele või suuremale maksumusele Müügilepingut sõlmida või Broneeringut teha.
    • l. KASUTAJATUNNUS - Kliendi e-posti aadress, mille ta esitab Konto avamise ajal.
    • m. UUDISKIRI - Elektrooniline teenus, tänu millele Kliendi nõusolekul on tal võimalik regulaarselt saada oma e-posti aadressile või telefoni numbrile infot Toodete ja E-poe kohta, sh uudiseid ja soodustusi. Uudiskiri teenuse osutamise põhimõtted on kirjeldatud vastavas eeskirjas, mis on E-poes samuti kättesaadav.
    • n. TOODE - Kliendi ja Müüja vahel sõlmitava müügilepingu objektiks (mille eest makstakse Hind) või Broneeringu objektiks olev E-poes kättesaadav vallaasi. Kõik E-poes pakutavad Tooted on füüsiliste ja juriidiliste puudusteta seaduslikult Eesti turule toodud uued tehastooted.
    • o. DIGIELEMENTIDEGA TOODE – Toode, mis sisaldab digisisu või digiteenust või millega on ühendatud digisisu või digiteenus sellisel viisil, et digisisu või digiteenuse puudumise korral ei täidaks kaup oma otstarvet (nt. nutikell);
    • p. MÜÜGIKAMPAANIA - Toodete müügi või teenuste osutamise eritingimused, mis on E-poes sätestatud ja mida reklaamitakse teatud perioodi jooksul. Kliendil on võimalik Müügikampaanias nendel tingimustel osa võtta, nt saades Toodet alandatud Hinnaga või makstes kohaletoimetamise eest vähem.
    • q. MÜÜGITINGIMUSED/LEPING TEENUSTE OSUTAMISEST - käesolev dokument, mis sätestab Müügilepingute sõlmimise ning Müüja poolt E-poe kaudu Klientidele pakutavate (sh Broneeringu) teenuste osutamise ja kasutamise põhimõtted. Eeskirjas on sätestatud Kliendi ja Müüja õigused ja kohustused. Elektroonilisel teel osutavate teenuste osas käesolevad Müügitingimused kujutavad endast Eeskirja elektroonilise side seaduse (ESS) tähenduses.
    • r. BRONEERING - Müüja poolt Kliendile kättesaadavaks tehtud teenus, tänu millele Kliendil on võimalik teatud Tooteid broneerida valitud Salongis vaatlemiseks/proovimiseks ja võib-olla ka soetamiseks. Broneeringu tegemine ei tähenda broneeritud Toode kohta Müügilepingu sõlmimist ega kohustust Müügileping sõlmida. Broneering on aktiivne (st Toote ootab järele tulemist) alates hetkest, mil Müüja kinnitab Toote Salongi kohalejõudmist ja kuni järgmise Salongi tööpäeva lõpuni. Broneeringu teenust puudutavaid käesoleva Eeskirja sätteid kohaldatakse alates hetkest, mil Müüja teeb Broneeringu teenuse E-poe raames kättesaadavaks.
    • s. SALONG - on Müüja statsionaarne pood. Salongide loetelu tehakse kättesaadavaks Tellimuse esitamisel / Broneeringu tegemisel.
    • t. E-POOD - Müüja platvorm, kus Klient saab Tellimusi esitada, Broneeringuid teha (olenevalt kättesaadavusest) ja Müüja teenuseid kasutada. Platvorm kujutab endast omavahel ühendatud veebisaitide võrgustikku, mis on kättesaadav aadressil www.modivo.ee ning Äpi kaudu.
    • u. MÜÜJA - MODIVO S.A. registreeritud asukohaga Zielona Góra, Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola (mis on ühtlasi ka dokumentide kättetoimetamise aadress), mis on kantud ettevõtlusregistrisse, mille haldajaks on Zielona Góra ringkonnakohus, Riigikohtu registrisse VIII kaubandusosakonda 0000541722 numbri all, NIP (KMKR number) 9291353356, BDO (jäätmeandmete registri number) 000031285, REGON 970569861, täielikult tasutud aktsiakapitaliga 2 008 001 zlotti; e-posti aadress: info@modivo.ee.
    • v. SISU - teksti-, graafika- või multimeediummaterjalid (nt info Toodete kohta, Toodete fotod, reklaamfilmid, kirjeldused, kommentaarid) sh teosed autoriõiguse seaduse tähenduses ja füüsiliste isikute mained, mida E-poes levitab vastavalt Müüja, Müüja agendid, Klient või kolmas E-poe kasutaja.
    • w. MÜÜGILEPING – Võlaõigusseaduse tähenduses müügileping, mis puudutab Müüja poolt teostatava Toote Hinna eest müüki Kliendile, kusjuures Hinnale lisandub lisakulu, sh tarnekulu, mille tingimused on käesolevas Eeskirjas kindlaks määratud. Müügileping sõlmitakse sidevahendi abil siis, kui Müüja on Tellimuse käesolevas Eeskirjas kindlaks määratud tingimustel vastu võtnud. Müügilepingus on eelkõige täpsustatud: Toode, Toote omadused, tarnekulu ja muud olulised tingimused. Iga toote kohta sõlmitakse eraldi Müügileping. See puudutab ka olukordi, kus E-poe funktsionaalsuse raames Toote Müügilepingu sõlmimine või sisu on objektiivsetel (õigustatud) põhjustel seotud teise Müügilepingu sõlmimisega, kuna Tooted on omavahel otseselt seotud. Vastava kokkuleppe sõlmimisel Müüja võib ka mittetarbijast Kliendiga Müügilepingut sõlmida ilma käesolevas Eeskirjas kirjeldatud menetluseta. Kummagi Müügilepinguosalise taotlusel kokkuleppe sõlmimist kinnitatakse e-posti kaudu. Broneeringu tegemine ei tähenda broneeritud Toode kohta Müügilepingu sõlmimist ega kohustust Müügileping sõlmida.
    • x. ELEKTROONILISE SIDE TEENUS - Elektroonilise side seaduse tähenduses Müüja poolt Kliendile E-poe kaudu ja kooskõlas Teenuste osutamise Lepinguga elektrooniliste teenuste osutamine. Kui teenuseid osutavad Müüjaga koostööd tegevad ettevõtted, siis elektrooniliste teenuste osutamist käsitlevad sätted on kirjas nende ettevõtete vastavates eeskirjades.
    • y. TARBIJAKAITSESEADUS - Eesti Vabariigi seadus, mis reguleerib tarbijale kauba või teenuse pakkumist ja müümist või muul viisil turustamist kaupleja poolt (RT I, 24.11.2021, 4, jõustumine 01.01.2022).
    • z. TEHNILISED NÕUDED - tehnilised miinimumnõuded Müüja IKT-süsteemi kasutamiseks, sh Lepingu teenuste osutamisest ja Müügilepingu sõlmimiseks, st: (1) arvuti, sülearvuti või internetiühendusega seade (Äpi puhul - mobiilseade); (2) ligipääs e-postile; (3) veebilehitseja: Mozilla Firefox 17.0 või uuem, Internet Explorer 10.0 või uuem, Opera 12.0 või uuem, Google Chrome 23.0 või uuem, Safari 5.0 või uuem; (4) minimaalne soovitatav ekraani resolutsioon: 1024x768; (5) Veebilehitsejas küpsiste salvestamise ja Javascripti lubamise sisselülitamine; Äpi puhul: (6) mobiilseadme operatsioonisüsteem Android 5.0 või uuem, iOS 11.4 või uuem, mõnede funktsionaalsuste puhul ka kaamera ja GPS teenusega mobiilseade. Müügilepingu sõlmimiseks Kliendil peab olema aktiivne e-posti aadress ning teatud juhtudel ka klaviatuur või muu osutusseade, millega saaks e-vorme täita.
    • aa. TELLIMUS - Kliendi tahteavaldus, millega Klient avaldab sõnaselget tahet sidevahendi abil Müügileping sõlmida ning milles on kindlaks määratud Müügilepingu objekt (Toode) ja võimaliku Müügilepingu sõlmimiseks ja elluviimiseks vajalikud Kliendi andmed. Igat Tootetellimust käsitletakse eraldiseisva Müügilepingu sõlmimise ettepanekuna (tehniline lihtsustamine). See puudutab ka olukordi, kus E-poe funktsionaalsuse raames Toote Müügilepingu sõlmimine või sisu on objektiivsetel (õigustatud) põhjustel seotud teise Müügilepingu sõlmimisega, kuna Tooted on omavahel otseselt seotud. Tellimusel võib olla väljastatud ainult üks number, kõiki pakkumisi käsitletakse samaaegselt. Tellimuse kinnitamine tähendab Müügilepingu sõlmimist (vt eespool).
  • II. E-POE TEENUSED JA ÄPP
   1. E-poe kaudu Müüja osutab Klientidele järgmisi tasuta elektroonilise side teenuseid:
    • a. Konto,
    • b. Tellimuste esitamine, Broneeringute tegemine (mitte varem, kui hetkest, mil Müüja teeb Broneeringu teenuse E-poe raames kättesaadavaks) ning Müügilepingute sõlmimine käesolevas Eeskirjas sätestatud tingimustel;
    • c. Sellise reklaamsisu esitamine, mis on optimaalselt kohandatud vastavalt Klientide huvidele;
    • d. Ostukorvi teenuse kasutamine;
    • e. E-poes oleva Sisu esitamine;
    • f. Uudiskiri;
    • g. Äpi alla laadinud Klientide puhul (all esitatud sätted võivad puudutada tegelikke või potentsiaalseid teenuseid - võimalus kirjeldatud teenuseid kasutada tuleneb olemasolevast Äpi funktsionaalsusest):
     • hinnavõrdluse eesmärgil valitud toodete vöötkoodide kaamera kaudu skaneerimine ja salvestamine;
     • E-poes Toodete esitamine vastavalt Kliendi poolt üleslaetud fotodele;
     • GPS kaudu Salongi või valitud paki kohaletoimetamise punkti otsing;
     • Esitatavate Toodete või Müügikampaaniate piiramine vastavalt Kliendi poolt kindlaks määratud suurusele (nt. jalatsi suurusele) või kategooriale (nt meeste-/naiste-/lastetooted)
     • push-teatised, st info ilmub mobiilseadme ekraanil;
     • lemmiktoodete nimekiri.
   2. Lisaks sellele E-poe kaudu Müüja osutab Konto avanutele Klientidele ka järgmisi tasuta elektroonilisi teenuseid:
    • a. Kliendi seansi säilitamist (pärast veebilehitseja või Äpi kaudu sisselogimist);
    • b. Tellimuste ja Broneeringute ajaloo salvestamist ning Konto kaudu Kliendile esitamist;
    • c. esize.me teenuse raames tehtud skaneeringu salvestamise võimalust.
   3. Konto kasutamine on võimalik pärast Kliendi poolt kõigi järgmiste sammude sooritamist:
    • a. registreerimisvormi täitmist ja nõusoleku käesoleva Eeskirja sätetega avaldamist,
    • b. ”Registreeru” lahtri klõpsamist.
   4. Leping teenuste osutamisest loetakse sõlmituks hetkest, mil Klient saab vastava kinnituse oma registreerimisel esitatud e-posti aadressile. Konto teenus on tasuta ja tähtajatu. Kliendil on õigus igal ajal ja põhjust esitamata Konto kustutada, saates vastava nõudmise e-posti aadressile info@modivo.ee või kirjalikus vormis aadressile Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola. E-poes Tellimuse esitamiseks või Broneeringu tegemiseks ei ole Konto avamine vajalik. Müüjal on õigus E-poe raames sellised piirangud kehtestada, eelkõige juhul, kui antud Toode on seotud Konto teenustega.
   5. Ostukorvi kasutamine algab esimese toote lisamisest.
   6. Ostukorvi teenus on tasuta, ühekordne ja lõpeb hetkel, mil Klient esitab Tellimuse, teeb Broneeringu või lõpetab Tellimuse esitamist/Broneeringu tegemist varem. Informatsioon valitud Toodete kohta säilib maksimaalselt 7 päeva (alates veebilehitseja/Äpi seansi lõpetamisest või Kontolt väljalogimisest), kuid valitud Toodete kättesaadavus Tellimuse esitamise / Broneeringu tegemise eesmärgil hilisemal ajal ei ole garanteeritud. Kui Klient on veebilehitsejas Kontole sisse logitud, siis Ostukorvi uuendatakse ka Äpis ja vastupidi. Müüjal on õigus kehtestada ühe Tellimuse või Broneeringu raames Ostukorvi lisatavate Toodete arvu või kogu maksumuse ülempiir. Selle piiri ületamisel kuvatakse Kliendile teade palvega Müüjaga ühendust võtta siis, kui Klient soovib rohkematele toodetele või suuremale maksumusele Müügilepingut sõlmida või Broneeringut teha.
   7. Klient on eelkõige kohustatud:
    • a. esitama E-poe vormides ainult tõesed, aktuaalsed ja kõik vajalikud Kliendiandmed;
    • b. Seoses Müügilepingu või Lepingu teenuste osutamisest sõlmimisega Müüjale esitatud andmeid viivitamatult uuendama, eelkõige nende lepingute nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikke andmeid. Kliendil on igal ajal võimalus Konto avamise ajal sisestatud andmed muuta.
    • c. kasutama Müüja poolt kättesaadavaks tehtud teenuseid ja funktsionaalsust viisil, mis ei häiri Müüja, E-poe või Äpi funktsionaalsust (Müüja, E-poe või Äpi funktsionaalsust häirivaks käitumiseks loetakse Tellimuste esitamist viisil, mis annab alust kahelda, et Tellimusi esitatakse automatiseerimisvahendite, eelkõige botide, abil või Müüja poolt kättesaadavaks tehtud teenuseid ja funktsionaalsust kasutatakse viisil, mis näitab kavatsust toime panna käesoleva Eeskirja või õiguse sätete rikkumine);
    • d. kasutama Müüja poolt kättesaadavaks tehtud teenuseid ja funktsionaalsust vastavalt õiguse ja käesoleva Eeskirja sätetele ning headele tavadele ja kommetele;
    • e. kasutama Müüja poolt kättesaadavaks tehtud teenuseid ja funktsionaalsust ilma, et see tekitaks Müüjale või teistele Klientidele suuri ebamugavusi;
    • f. täitma oma finantskohustusi (st maksma hinna ja katma muud Müüjaga kokkulepitud kulud) õigeaegselt ja täies ulatuses;
    • g. Tellitud või broneeritud Toodetele õigeaegselt järele tulema ning “makse kättesaamisega” tellitud tooted õigeaegselt vastu võtma;
    • h. E-poes ebaseaduslikku sisu (eelkõige kolmandate isikute autoriõigusi ja isikuõigusi rikkuvat) mitte edastama
    • i. mitte ette võtma selliseid tegevusi, nagu:
     • E-poes mittetellitud turundusteadaannete saatmine ja mistahes ebaseadusliku sisu postitamine;
     • mistahes moel üritada pääseda ligi Klientidele mittemõeldud infole, sh Klientide andmetele või E-poe, Äpi ja maksesüsteemide toimimise tehnilistele aspektidele;
     • muuta omavoliliselt Müüja poolt saadetud sisu, eelkõige E-poes esitatud Toodete Hindasid või kirjeldusi;
    • j. Äpi ainult legaalsetest allikatest alla laadida.
   8. Elektroonilise side teenuste osutamise või Äpiga seotud kaebusi võib esitada nt:
    • a. saates kirju aadressile: Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola;
    • b. kirjutades e-posti aadressile: info@modivo.ee.
   9. Kaebuse kirjelduses soovitatakse esitada: (1) infot ja asjaolusid kaebuse eseme kohta, eelkõige eiramise liiki ja esinemise kuupäeva; (2) Kliendi nõudmisi ning (3) Kaebuse esitaja kontaktandmeid, et soodustada ja kiirendada Kaebuse menetlemist Müüja poolt. Eelmise lause suunised on soovitusliku iseloomuga ega mõjuta ilma sellise kirjelduseta esitatud kaebuse efektiivsust.
   10. Müüja vastab kaebustele viivitamatult, hiljemalt 30 päeva jooksul alates selle esitamisest, kui teistes seadustes või eraldi eeskirjades ei ole sätestatud teisiti.
   11. Müüja võib teha Äpi Kliendile kättesaadavaks. Äpi võib tasuta alla laadida järgmiselt:
    • a. Apple App Store’is (iOS mobiilseadmed);
    • b. Google Play’s (Android mobiilseadmed).
   12. Muudest allikatest allalaaditud Äpi kasutamine toob kaasa Äpi integreerituse kahjustamise ja pahavaraga nakatumise ohu (ohustab Kliendi mobiilseadme ja sellel seadmel olevate andmete turvalisust).
   13. Äpi kasutamiseks Klient peab:
    • a. tutvuma käesoleva Eeskirjaga ning muu infoga Äpi kohta (leitav punktis 11 mainitud poodidest);
    • b. ülalolevas punktis 11 mainitud allikast Äpi alla laadida;
    • c. äppi installima vastavalt juhistele (juhised ilmuvad pärast installimise alustamist või need on leitavad punktis 11 mainitud poodidest).
   14. Äpp on ühendatud E-poega interneti teel.
   15. Äpi funktsionaalsused toetvad Elektroonilise side teenuste osutamist kergesti kättesaadaval viisil, et Kliendil oleks lihtsam E-poodi kasutada, sh Sisude, Toodete ja Hindadega tutvuda.
   16. Äpp kasutab tehnoloogiat Kliendi kasutajatunnuse salvestamiseks ja sellele ligipääsemiseks, mis võimaldab Äpil töötada võrguväliselt (off-line) ning sisse logimata Kliendi eelistusi salvestada (mis on seotud ligipääsuga moobilseadme mälule). Äpp salvestab Kliendi aktuaalset kasutajatunnust Äpile sisselogimiseni, Äpi muutmiseni teises riigis töötava Äpi vastu või Äpi deinstalleerimiseni (eemaldamiseni) seadmelt.
   17. Osa II punkti 1 alapunktis h mainintud Äpi funktsionaalsuse kasutamiseks peab Klient vabatahtlikult nõustuma sellega, et Äpil oleks ligipääs mõnedele Kliendi seadme funktsionaalsustele; lubama push-teatised või jagada Müüjaga infot oma eelistuste kohta.
   18. Kliendil on õigus igal ajal punktis 17 mainitud nõusolekud tagasi võtta või Äppi oma mobiilseadmelt deinstalleerida (kustutada) kasutades selleks mobiilseadme settinguid.
  • III. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED
   1. Teenuste osutamise põhiomadused, sh osutamise eesmärk ja Kliendiga suhtlemisviis, on Internetipoes kirjeldatud Tootelehel või muul asjakohasel viisil.
   2. Tellimuste esitamine on võimalik:
    • a. E-poes;
    • b. Võttes klienditeenindusega ühendust:
     • e-posti teel;
     • kasutades E-poes chat laadi tarkavara.
      E-poes kättesaadavate Teenuste ja Toodete arengust tingitult või arvestades teatud Toodete spetsiifikaga, on Müüjal õigus nende toodete tellimisviise piirata. Juhul, kui samaaegselt esitatakse mitu tellimust ja vähemalt ühe toote suhtes kehtib ülalmainitud piirang, võib see mõjutada teiste toodete tellimusviiside kättesaadavust.
   3. Osutatavate teenuste arengust tingitult võib Müüja kooskõlas käesoleva Eeskirjaga kasutusele võtta uued (sidevahendeid kasutatavad) tellimisviisid.
   4. Kliendi ja Müüja vahel Müügilepingu sõlmimine toimub pärast Kliendi poolt Tellimuse esitamist.
   5. Internetipoes on Kliendil võimalik tellimust esitada järgmiselt:
    • a. Klient lisab valitud Toode/Tooted Ostukorvi ja liigub edasi tellimusvormi juurde. Müüja võib E-poes kättesaadavaks teha valitud Tootega seotud täiendavad teenused, nt personaliseerimise või selliste Toodete valiku võimaluse, mida eraldi müügil ei ole.
    • b. Konto omav Klient kinnitab tellimuse vormil sätestatud ja elluviimiseks vajalike andmete õigsust. Kasutaja, kellel ei ole Kontot, peab ise tellimuse vormi täitma, sisestades kõik Müügilepingu sõlmimiseks ja elluviimiseks vajalikud andmed. Igal juhul valede või ebatäpsete andmete esitamine võib muuta Lepingu elluviimise võimatuks. Klient peab tellimuse vormil järgmised andmed esitama: ees- ja perekonnanimi, aadress (tänav, maja/korteri number, postiindeks, linn/asula, riik), e-posti aadress, kontakttelefoni number ning Müügilepinguga seotud andmed: Toode/Tooted; Toote/Toodete kogus; valiku olemasolul toote liik, värv ja suurus; Toote/Toodete kohaletoimetamise koht ja viis; makseviis. Mittetarbijast Klientide puhul nendele andmetele lisanduvad ka firma nimetus ja KMKR number (kui Klient soovib käiebamaksuarvet saada). E-poes kättesaadavate Teenuste ja Toodete arengust tingitult on Müüjal õigus teiste andmete (Kliendi või Toote kohta) esitamist samuti kohustuslikuks teha (kas tellimuse vormil või muus sobivas kohas). See võib olla tingitud eelkõige Toote või Teenuse spetsiifikast, nt Toote personaliseerimiseks.
    • c. Klient valib ühe kättesaadavatest tarneviisidest.
    • d. Klient valib Hinna ning teiste võimalike tellimuse vormil sätestud ja Müügilepingu elluviimiseks vajalike tasude makseviis. Hinnaks saab olema E-poes igal ajal olev hind, v.a. juhul, kui esineb ilmselge viga. Anname endast parima hindade õigsuse tagamiseks, kuid vead võivad tekkida. Kui leiame teie tellitud Toote hinnas vea, teavitame teid sellest esimesel võimalusel ja pakume teile õigust kinnitada tellimus õige hinnaga või selle tühistada. Kui meil ei õnnestu teiega ühendust võtta, loetakse teie tellimus tühistatuks ning tagastame teile kõik tasutud summad täies ulatuses. Meie ei ole kohustatud müüma Toote ebaõige (madalama) hinna eest, isegi kui oleme Tellimuse kinnitamise Kliendile saatnud, juhul, kui viga Hinnas on ilmne ja Kliendi jaoks on loogiline, et Hind ei ole õige.
    • e. Klient esitab Müüjale tellimuse kasutades E-poe funktsionaalsust (klõpsates nupul “Tellin ja maksan”). Kui Klient ei ole varem Eeskirjaga nõustunud, siis peab sellega nõustuma.
    • f. Tellimuse esitamise käigus (enne nupul “Tellin ja maksan” klõpsamist) võib Klient Ostukorvi korrigeerida, lisades või eemaldades Tooteid. Kui Tooted on omavahel seotud, siis ühe Toote Ostukorvist eemaldamine toob kaasa teise Toote eemaldamise.
    • g. Olenevalt valitud makseviisist, Klienti võidakse suunata välise maksuteenuste pakkuja lehele.
   6. Kui Müüja ettepanekul Müügileping sõlmitakse sidevahendi abil:
    • a. Müüja saadad Tarbija e-posti aadressile Müügilepingu sõlmimise ettepaneku.
    • b. Tarbija saadab tellimuse Müüjale, vastates ülalmainitud e-kirjale.
    • c. Kui Tarbijal ei ole Kontot ja ta ei ole veel Eeskirjaga nõustunud, siis peab sellega nõustuma.
   7. Kui Tarbija initsiatiivil Müügileping sõlmitakse sidevahendi abil muudmoodi, kui lõikes 6 sätestatud viisil, siis kohaldatakse järgmisi sätteid (arvestades asjaolude ja sidevahendiga)
   8. Müüja viivitamatult vastab Tellimusele, saates Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile automaatse kirja. Selles kirjas Müüja kinnitab Tellimuse kättesaamist ja selle kontrollimise alustamist.
   9. Pärast Tellimuse kontrollimist Müüja põhjendamatu viivituseta saadab Kliendi e-posti aadressile kirja järgmise infoga:
    • a. kinnitusega, et üks või mitu Tellimuse raames esitatud ettepanekutest on vastu võetud ja Müügileping on sõlmitud (selles kirjas mainitud Toodete Tellimuse kinnitus); või
    • b. infoga, et kõiki või mõnesid Tellimuse raames esitatud ettepanekuid vastu ei võeta, eelkõige ülalmainitud osa IV punktides 5-7 (maksmata jätmine või tarbijalaenulepingu sõlmimata jätmine) või alal mainitud osa XI punktis 5 (paki kätte saamata jätmine) sätestatud põhjustel.
   10. Müügileping loetakse sõlmituks alates ettepaneku kinnitamise hetkest, st hetkest, mil Klient on ülalmainitud osa 9 punktis a) kirja saanud. Kui tegemist on selliste Toodetega, mis ei ole eelnevalt valmis toodetud, siis Müügileping loetakse sõlmituks alates ettepaneku kinnitamise hetkest, st hetkest, mil Klient on ülalmainitud osa 9 punktis a kirja saanud, v.a. juhul, kui Müüja viivitamatult informeerib Klienti sellest, et (sellise Toote, mis ei ole eelnevalt valmis toodetud) Tellimuse realiseerimine pole võimalik. Sel juhul vastav leping loetakse sõlmimata. Müüja saadad Lepingu tingimused Kliendi e-posti aadressile.
   11. Klienditeenindus võtab Kliendiga ühendust juhul, kui ei ole võimalik kõiki või mõnesid Tellimuse raames esitatud ettepanekuid vastu võtta. Kliendiga võetakse ühendust, et:
    • a. anda talle sellest teada; või
    • b. klient saaks kinnitada, et soovib Müügilepingu sõlmida ulatuses, mil Müüja on nõus ettepanekuid vastu võtma. Kliendil on õigus Tellimuse täielikuks tühistamiseks, mis ei piira tema õigust lepingust taganeda. Kliendi poolt Tellimuse tühistamine vabastab Müüjat Tellimuse täitmise kohustusest. Tellimuse tühistamise korral kohaldatakse alloleva punkti 12 sätteid.
   12. Kui pole võimalust Tellimuse raames esitatud ettepaneku/ettepanekute vastuvõtmiseks, siis Müügileping Klienditeenindus poolt nimetatud Toodete suhtes jääb sõlmimata ning Müüja viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul, tagastab Kliendile temalt saadud maksed ulatuses, mil Müügileping jäi sõlmimata. Sel juhul kohaldatakse käesoleva Eeskirja osa VIII punkti 6 sätteid.
   13. Müüja võib Klienti Tellimuse staatusest informeerida, eelkõige e-posti, SMS-i või telefoni teel.
   14. Müüja püüab tagada Toodete kättesaadavuse ning Müügilepingu elluviimise. Kui kohustuste täitmine osutub võimatuks ning muudes seadustega sätestatud olukordades võidakse kehtestada vastavaid võlaõigusseaduse õiguskaitsevahendeid, eelkõige neid, mis käsitlevad kohustust makstud summad Kliendile viivitamatult tagastada.
   15. Tellimuse kogumaksumus hõlmab Hinda, tarnekulusid ning võimalike teisi Kliendi poolt valitud tasulisi teenuseid. Müüja võib kehtestada Tellimuse väärtuse alampiiri, mille ületamisega kaasneb tasuta kohaletoimetamine. Klienti informeeritakse Koguhinnast Tellimuse esitamise käigus, sh hetkel, mil Klient avaldab soovi Müügilepingu sõlmida. Koguhinna sees on tellitava Toote hind, tarnekulud (sh transpordikulud, üleandmiskulud ja postiteenused) ning muud kulud, kusjuures juhul, kui muude kulude kindlaksmääramine on võimatu, Klienti informeeritakse kohustusest need kulud katta.
   16. E-poes kehtivad Müügikampaaniad ei ole kumulatiivsed (omavahel neid ei ühendata), v.a. juhul, kui Müügikampaania reeglites on sätestatud teisiti.
   17. Broneeringu teenuse korral kohaldatakse käesoleva punkti sätteid, arvestades ka allolevate lõigetega. Juhul, kui Müüja on Broneeringu teenuse E-poe raames kättesaadavaks teinud.
   18. Broneeringu teenus annab Klientidele võimaluse valitud Salongis Tooteid broneerida. Broneeringu teenuse kasutamiseks Klient lisab Toote Ostukorvi ning läheb edasi tellimusvormi juurde.
   19. Salongide loetelu, kuhu on võimalik broneeritud Tootele järele minna, tehakse Kliendile kättesaadavaks siis, kui ta valib Tellimusvormil “tulen ise järele”.
   20. Broneeringu teenuse kättesaadavus võib oleneda tellimusvormil mainitud Kliendi aadressist/piirkonnast ning ka sellest, kas antud Toote / Toodete kategooria puhul Broneeringu teenus on kättesaadav. Kui esitatakse mitu Tellimust korraga ja ühe Tellimuse kohta kehtib eelmainitud piirang, siis ülejäänud Toodete Broneeringu võimalus võib olla samuti piiratud.
   21. Müüja võib anda Klientidele võimaluse Broneeringu teha Salongis kättesaadava E-poe tehnilise taristu kaudu. Sel juhul Kliendil pole võimalik Kontot avada ega Kontole sisse logida ja Klient peab Broneeringu vormi ise täitma, sisestades eelkõige oma telefoninumbri ja, omal valikul, e-posti aadressi.
  • IV. TOOTE MAKSEVIISID JA TÄHTAJAD
   1. Müügilepingu koheste maksete tegemisel teeb Müüja Kliendile kättesaadavaks erinevad makseviisid, välja arvatud osa XI punktis 5 ettenähtud juhtudel.
   2. Hetkel kättesaadavad makseviisid on loetletud E-poe järjehoidjas “Makseviisid” ning siis, kui Klient avaldab tahet Müügilepingu sõlmida. Kättesaadavad makseviisid võivad oleneda Kliendi poolt valitud tarneviisist või Tootest. Kättesaadavate makseviiside valik võib muutuda juhul, kui esitatakse mitu Tellimust korraga, eelkõige olenevalt valitud Toodetest.
   3. “Tulen ise järele” valik võib-olla Kliendile kättesaadav, eelkõige Broneeringu raames (kui antud teenus on antud Toote puhul kättesaadav, või kui, esitatakse mitu tellimust / tehakse mitu broneeringut korraga, kui kõikide nende toodete puhul on antud teenus kättesaadav). Infot selle Broneeringu kättesaadavuse kohta näidatakse antud Toote alalehel või Tellimuse esitamise / Broneeringu vormistamise käigus.
   4. Elektrooniliste ja kaardipõhiste maksetehingute arveldamine toimub vastavalt Kliendi valikule ja volitatud teenuste kaudu.
   5. Juhul, kui Kliendi eelmakse (st ülekanne, elektrooniline või kaardimakse) on jäänud saamata, on Klienditeenindusel õigus Kliendiga ühendust võtta ja makse sooritamisest meelde tuletada, sh on Klienditeenindusel õigus e-kirja saata.
   6. Elektroonilise või kaardimakse korral 24 tundi jooksul alates tellimuse esitamisest maksmata jätmine toob kaasa Kliendi poolt Tellimuse raames esitatud ettepaneku vastu võtmata jätmise. Kui Klient ei ole veel sõnumit Tellimuse saatmisest saanud, on tal õigus Tellimuse tühistada, ilma et see tooks kaasa tagajärgi. Tellimuse tühistamiseks on tal vaja Klienditeeninduse kaudu Müüjaga ühendust võtta. See ei riku Kliendi õigust lepingust taganeda, kuid antud reegel ei kehti siis, kui tegemist on Kliendi eritellimusel / individuaalsete vajaduste rahuldamiseks tehtud Tootega.
   7. Kui Klient on valinud maksmise hilisema maksetähtajaga, siis 24 tundi jooksul alates Tellimuse esitamisest tarbijalaenulepingu sõlmimata jätmine toob kaasa Kliendi poolt Tellimuse raames esitatud ettepaneku vastu võtmata jätmise. Kui Klient ei ole veel sõnumit Tellimuse saatmisest saanud, on tal veel õigus Tellimus tühistada, ilma et see tooks kaasa tagajärgi. Tellimuse tühistamiseks on tal vaja Klienditeeninduse kaudu Müüjaga ühendust võtta. See ei riku Kliendi õigust lepingust taganeda, kuid antud reegel ei kehti siis, kui tegemist on Kliendi eritellimusel / individuaalsete vajaduste rahuldamiseks tehtud Tootega.
   8. Kui Klient on valinud maksmise kättesaamisel, on ta kohustatud kättesaamisel ka maksma. Toote vastuvõtmisest keeldumine, vaatamata vastava lisaperioodi kehtestamisele, on Müügilepingut lõpetav tingimus. Antud perioodi jooksul on Kliendil õigus Tellimuse tühistamiseks, ilma et see tooks kaasa tagajärgi. See ei riku Kliendi õigust lepingust taganeda, kuid antud reegel ei kehti siis, kui tegemist on Kliendi eritellimusel / individuaalsete vajaduste rahuldamiseks tehtud Tootega.
   9. Kui Klient on valinud ettemaksu ja on ettemaksu ka sooritanud, siis määratud ajal Toote kätte saamata jätmine on Müügilepingut lõpetav tingimus. Sel juhul Müüja tagastab Kliendile makse viivitamatult peale Toote kättesaamist. Antud reegel ei kehti aga siis, kui tegemist on Kliendi eritellimusel / individuaalsete vajaduste rahuldamiseks tehtud Tootega
  • V. TOOTE TARNETASUD, VIISID JA TÄHTAJAD
   1. Toote kohaletoimetamine on kättesaadav Eesti Vabariigi territooriumil.
   2. Toote Kliendile kohaletoimetamine on tasuline, mille eest tasub Klient, v.a. juhul, kui Müügilepingus on sätestatud teisiti. Hetkel kättesaadavaid toote tarneviise ja tasusid näidatakse Kliendile E-poe järjehoidjas “Tähtaeg ja Tarneviisid” ning igakordselt siis, kui Klient avaldab soovi Müügilepingu sõlmida.
   3. Kättesaadavad kohaletoimetamise viisid võivad oleneda Kliendi poolt valitud tarneviisist või Tootest. Kättesaadavate makseviiside valik võib muutuda juhul, kui esitatakse mitu Tellimust korraga, eelkõige olenevalt valitud Toodetest.
   4. Kohaletoimetamise ooteperiood (tarnetähtaeg) koosneb Tellimuse ettevalmistamisest välja saatmiseks (Müüja poolt) ning kohaletoimetamise perioodist (vedaja poolt).
   5. Toote tarnetähtaeg on 14 tööpäeva, v.a. juhul, kui antud Toote kirjelduses või Tellimuse esitamise jooksul on kindlaks määratud lühem periood.
   6. Müüja poolt Tellimuse ettevalmistamine välja saatmiseks on igakordselt Toote alalehel mainitud ja arvestatakse alates (tarnetähtaja algus):
    • a. päevast, mil tasu laekub Müüja arveldusarvele - kui Kliendi poolt on valitud ülekanne, elektrooniline või kaardimakse.
    • b. müügilepingu sõlmimise päevast - kui Kliendi poolt on valitud makse kättesaamisel.
   7. Ülalmainitud ajale lisandub vedaja kohaletoimetamise periood, mis oleneb valitud tarneviisist ja mida näidatakse igakordselt antud Toote alalehel ning E-poe järjehoidjas “Tellimuse elluviimine”.
   8. Broneeringu puhul tarnetähtaeg salongi on 14 tööpäeva, v.a. juhul, kui antud Toote kirjelduses või Tellimuse esitamise jooksul on kindlaks määratud lühem periood.
   9. Müüja poolt Broneeringu ettevalmistamine välja saatmiseks on igakordselt Toote alalehel mainitud ja arvestatakse alates (tarnetähtaja algus) Broneeringu lepingu sõlmimise päevast. Sellele ajale lisandub kohaletoimetamise periood mida näidatakse igakordselt antud Toote alalehel ning E-poe järjehoidjas “Tellimuse elluviimine”.
   10. Kui esitatakse mitu Tellimust / broneeritakse mitu Toodet korraga ja Toodetel on erinevad kohaletoimetamisajad, siis kohaletoimetamisajaks loetakse kõige pikem periood, mis siiski ei tohi ületada 14 Tööpäeva.
  • VI. KAEBUSE ESITAMINE
   1. Müüja vastutuse alus ja ulatus Kliendi ees, kui müüdaval Tootel on füüsiline või juriidiline defekt (garantii), on määratud võlaõigusseaduses.
   2. E-poes esitatud Toodetele võib kehtida tootja või turustaja garantii. Garantii täpsemad tingimused ning kehtivusperiood on esitatud garandi poolt väljastatud ja Tootele lisatud garantiikaardil.
   3. Müüja on kohustatud tarnima Kliendile defektivaba toote.
   4. Klient võib esitada kaebuse kirjalikult, saates kirja aadressile Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola. Kui kaebus puudutab toodet, siis on asjakohane antud Toote koos kaebusega Müüjale saata, et Müüjal oleks võimalik Toodet üle vaadata. Täpsem info sellest, kuidas antud Toode Müüjale tasuta saata, on olemas E-poe järjehoidjas “Kaebused”.
   5. Kui müüdud Toode ei vasta Müügilepingule, Klient võib, võlaõigusseaduses sätestatud korras:
    • a. nõuda Toote parandamist või asendamist, kui aga Kliendi poolt valitud Toote Müügilepinguga kooskõlla viimise viis (parandamine või asendamine) ei ole võimalik või sellega kaasnevad liigsed kulud, võib müüja:
     - toote ära parandada, kui Klient nõuab asendamist või
     - toote asendada, kui Klient nõuab parandamist või
     - kui mõlemad variandid on võimatud või nendega kaasnevad liigsed kulud, võib Klient loobuda Toote Müügilepinguga kooskõlla viimisest, sel juhul Kliendil on allpool punktis b) kirjeldatud õigused.
     Kulude ülemäärasuse hindamisel arvesse võetakse eelkõige Toote Müügilepingule mittevastavuse olulisus, Müügilepinguga vastava Toote väärtus ning Müügilepinguga kooskõlla viimise viisist või loobumisest tulenevad ebamugavused Kliendile.
    • b. esitada Hinna alandamise avalduse või teatada Müügilepingust taganemisest, aga ainult siis, kui:
     - Müüja on loobunud Toote parandamisest või asendamisest või
     - Müüja avaldusest või juhtumi asjaoludest nähtub selgelt, et Toode ei saa Müüja poolt ära parandatud või asendatud, või
     - Müüja on juba Toote Müügilepinguga kooskõlla viinud, või
     - Toote Müügilepinguga mittevastavus on niivõrd oluline, on põhjustatud viivimatu Hinna alandamine või Müügilepingust taganemine
     Alandatud hind võrreldes Müügilepingu hinnaga peab olema samas proportsioonis, nagu defektne Toode ja defektivaba Toode omavahel.
   6. Kaebuse raames Kliendil pole õigust Müügilepingust taganeda juhul, kui Toote mittevastavus Müügilepinguga ei ole oluline. See ei riku Kliendi õigust lepingust taganeda kooskõlas käesoleva Eeskirja osa VIII sätetega.
   7. Kaebuse kirjelduses soovitatakse esitada: (1) infot ja asjaolusid kaebuse eseme kohta, eelkõige rikkumise liik ja esinemise kuupäev; (2) Kliendi nõudmisi ning (3) Kaebuse esitaja kontaktandmeid, et soodustada ja kiirendada Kaebuse menetlemist Müüja poolt. Eelmise lause suunised on soovitusliku iseloomuga ega mõjuta ilma sellise kirjelduseta esitatud kaebuse efektiivsust.
   8. Müüja teostab Toote asendamist või parandamist tasuta, mõistlikul ajal ja ilma ilma oluliste ebamugavusteta Kliendile, arvestades Toote spetsiifika soetamise eesmärgiga.
   9. Hinna alandamise korral tagastab Müüja Kliendile rahalised vahendid viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil ta sai Kliendilt avalduse hinna alandamisest.
   10. Kaebuse raames Müügilepingust taganemise korral Klient tagastab Tooted Müüjale viivitamatult ja Müüja kulul. Müüja tagastab Kliendile rahalised vahendid viivitamatult, hiljemalt 14 päeval jooksul alates Toote või selle saatmise kinnituse kättesaamisest.
   11. Müüja vastutab garantii raames, kui Toote Müügilepingule mittevastavus esines Toote kättesaamise ajal või ilmnes kahe aasta jooksul alates kättesaamisest.
   12. Juhul, kui Müügileping puudutab Digielementidega Toodet ja eeldab pidevat digisisu üleandmist või digiteenuse osutamist, siis digisisu või digiteenuse vastavus Müügilepingule peab säilima kogu Müügilepingus sätestatud perioodi vältel. Antud periood ei tohi olla lühem kui kaks aastat, alates Digielementidega Toote kättesaamisest.
  • VII. KOHTUVÄLISED KAEBUSTE LÄBIVAATAMISE JA NÕUETE LAHENDAMISE VIISID NING JUURDEPÄÄS VASTAVATELE PROTSEDUURIDELE
   1. Kohtuväline kaebuste läbivaatamine ja nõuete lahendamine on vabatahtlik. Allmainitud suunised on soovitusliku iseloomuga ja Müüja ei ole kohustatud kohtuväliseks kaebuste läbivaatamiseks ega nõuete lahendamiseks. Müüja esitab oma avalduse nõusolekust või keeldumisest kohtuvälises tarbijavaidluse läbivaatamises osaleda paberkandjal või muul püsival andmekandjal siis, kui Kliendi poolt esitatud Kaebuse osas jäi vaidlus lahendamata.
   2. Täpsem info selle kohta, kuidas Tarbijast Klient võib kohtuvälist kaebuse läbivaatamist taotleda on olemas aadressil https://ttja.ee/avalduse-esitamine.
   3. Tarbijast Kliendil on järgmised võimalused kohtuväliste kaebuste läbivaatamiseks ja nõuete lahendamiseks:
    • a.    Tarbijal on võimalus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, lahendamaks vaidlust Tarbijavaidluste komisjonis (https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijavaidluste komisjonis on kaebuse kohtuväline läbivaatamine tasuta.
    • b.    Tarbijal on õigus esitada oma kaebus ODR-platvormi vahendusel:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Samal ODR-platvorm on infoallikas, kus on palju infot ettevõtjate ja tarbijate Kohtuvälisest kaebuste läbivaatamisest.
  • VIII. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA
   1. Tarbijal, kes on sõlminud lepingu sidevahendi abil, on õigus sellest lepingust taganeda põhjust avaldamata ja muid kulusid (v.a. seaduses sätestatud kulud) kandmata järgmise tähtaja jooksul:
    • a. 14 päeva jooksul alates allolevas punktis 3 mainitud päevast (edaspidi “seadusest tulenev taganemisõigus”);
    • b. 15-100 päeval alates allolevas punktis 3 mainitud päevast (edaspidi “laiendatud taganemisõigus”), arvestades alloleva punkti 11 sätetega.
 • Ülal olev ei kehti sellise lepingu kohta, mille esemeks on selline Toode mis ei ole eelnevalt valmis toodetud / on toodetud eritellimusel või individuaalsete vajaduste rahuldamiseks. Ülalmainitud taganemisõiguse kasutamine ei mõjuta teisi lepinguid, eelkõige:

   • a. kui need lepingud olid sõlmitud koos selle lepinguga, millest Klient taganeb sest, et on esitanud mitu Tellimust korraga, või
   • b.selle lepingu sõlmimine / lepingu sisu, millest Klient taganeb, sõltub teisest taganemisest, kuna Tooted on omavahel otseselt seotud.

     

  Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija esitab Müüjale õigel ajal taganemisavalduse. Tarbija võib esitada mistahes selgesõnalise avalduse informeerides sellest, et taganeb Müügilepingust. Avalduse saab esitada, nt:
    • a. saates kirja aadressile: Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola;
    • b. kirjutades e-posti aadressile: info@modivo.ee.
    • c. kasutades taganemisavalduse näidisvormi, mis moodustab lisa nr 1 käesolevale Eeskirjale.
   1. Tarbija võib kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
   2. Periood, mil Tarbijal on õigus Müügilepingust taganeda, algab päeval, mil Tarbija või tema poolt nimetatud kolmas isik (mitte vedaja) saab Toote oma valdusesse ning sellise Müügilepingu puhul, mis:
    • a. hõlmab paljusid Tooteid, mida tarnitakse ühe-, partiide või osade kaupa, taganemistähtaeg algab päeval, mil tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab füüsiliselt oma valdusse viimase Toote, partii või osa, või
    • b. seisneb selles, et Tooteid tarnitakse regulaarselt kindlaks määratud perioodi jooksul, taganemistähtaeg algab päeval, mil tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja saab füüsiliselt oma valdusse esimese Toote;
   3. Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise korral loetakse, et lepingupooled on olukorras, milles nad olid enne lepingu sõlmimist.
   4. Müüja on kohustatud viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul alates Tarbijalt taganemisavalduse kättesaamist, tagastama Tarbijale kõik maksed, sh Toote tarnekulud (v.a. lisakulud tingitud sellest, et Klient oli valinud muu tarneviisi, kui kõige tavalisem ja odavam E-poes kättesaadavatest).
   5. Kui Tarbija kasutab seadusest tulenevat taganemisõigust, teeb Müüja tagasimaksed kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks ja selle teise makseviisiga Tarbijale ei kaasne kulusid. Juhul, kui Müüja ei saa tagasimaksete tegemiseks sama makseviisi kasutada, kuna antud makseviisi Müüja enam ei toeta, teeb Müüja tagasimaksed kasutades makseviisi, mis vastab võimalikult suurel määral Tarbija poolt kasutatud makseviisi olulistele tunnustele. Kui Tarbija kasutab laiendatud taganemisõigust, võib Müüja tagasimaksete tegemiseks kasutada enda poolt valitud makseviisi. Kui Müüja ei ole pakkunud, et ise võtab Toode Tarbijalt tagasi, siis Tarbijal on õigus viivitada tagasimaksetega seni, kuni Müüja on lepingu esemeks oleva Toote oma valdusesse saanud või Tarbija on esitanud Müüjale tõendid, et Toode on üle antud vedajale, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Kui tagasimakse tehakse Tarbija pangaarvele, siis Müüja teeb tagasimakse Tarbija poolt määratud (nt taganemise avaldusvormil) pangaarvele. Kui Tarbija ei ole pangaarvet määranud, teeb Müüja tagasimakse pangaarvele, mida Tarbija kasutas antud Toote / Toodete eest maksmiseks. Kui oli sõlmitud tarbijalaen ja makset on teinud laenuandja, siis Müüja teeb tagasimakse laenuandja pangaarvele.
   6. Tarbija peab Toote Müüjale tagastama või Müüja poolt volitatud isikule üle andma viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14-päeva möödumisel päevast, mil ta on Müügilepingust taganenud. V.a. juhul, kui Müüja on pakkunud, et ise võtab Toode Tarbijalt tagasi. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija on Toote välja saatnud enne tähtaja möödumist. Tarbija saab Toote tagastada aadressile Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola. Võimalusel palume lisada pakile Toote kviitung või välja prinditud elektrooniline Toote kviitung.
   7. Kui Tarbija kasutab seadusest tulenevat taganemisõigust, siis Toote väärtuse vähenemise korral vastutab Tarbija Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui Tarbija on Toodet kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks. Tarbija vastutus võib eelkõige hõlmata olukordi, kus Toodet pole enam võimalik täisväärtusliku tootena müüa; uute siltide ja märkide paigaldamise ja kinnitamisega seotud kulusid ning Toote esialgse seisukorra taastamiskulusid (et Toodet E-poes täisväärtusliku tootena müüa), sh spetsialisti poolt toote ülevaatamiskulusid ning selle ülevaatamise käigus avastatud defektide kõrvaldamiskulusid (kui Tarbija on Toodet kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks).
   8. Tarbijal on laiendatud taganemisõigus ainult siis, kui Tooted on komplektsed, kasutamata, rikkumata ja kõik esialgsed sildid ja märgid on küljes. Tarbija kaotab laiendatud taganemisõiguse, kui on Toodet kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks.
   9. Tarbija katab ainult otsesed Toote taganemiskulud. Kampaania raames võib Müüja Tarbijale tagastatavate toodete tagasivõtupakkumise teha.
   10. Arvestades ülal oleva punkti 9 sätetega, Tarbijal ei ole õigust punkti 1 alapunktis a või b mainitud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda võlaõigusseaduses mainitud juhtudel. Eelkõige, kui: (1) leping on teenuste osutamisest, kui teenus on Müüja poolt täielikult osutatud ja selle osutamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Tarbija on kinnitanud asjaolu, et ta kaotab oma taganemisõiguse, kui Müüja on lepingu täies mahus täitnud; (2) lepingu esemeks on Kliendi eritellimusel / individuaalsete vajaduste rahuldamiseks tehtud Toode; (3) lepingu esemeks on Toode, mida tarnitakse pitseeritud pakendis, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud; (4) lepingu esemeks on selline Toode, mis pärast kohaletoimetamist oma iseloomu tõttu seostatakse lahutamatult teiste toodetega.
   11. Ajutise kampaania raames võib Müüja anda Kliendile õiguse kindlaks määratud perioodi jooksul lepingust taganeda juhtudel, mis on sätestatud ülal oleva lõike 1 lause 1 punktis b või lõikes 11.
   12. Kui Klient on Toote kätte saanud ajal, mil ta oli veel õigus tarbijalaenust taganeda ja ta on sellest taganenud, jääb Müügileping kehtima ja Müüjal on õigus nõuda Kliendilt Müügilepingust tulenevate finantskohustuste täitmist, v.a. juhul, kui Klient viivitamatult Toote tagastab ja Müüja aktsepteerib tagastamist. Tooted tuleb tagastada aadressile Nowy Kisielin - Nowa tn 9, 66-002 Zielona Góra, Poola. Võimalusel palume lisada pakile Toote kviitung või välja prinditud elektrooniline Toote kviitung. Tarbijalaenust taganemise põhimõtted reguleeritakse Kliendi ja Laenuandja vaheliste lepingutega
  • IX. LITSENTS
   1. Müüjal ja üksustel, kellega Müüja on vastavad lepingud sõlminud, on ainuõigused E-poes Müüja või tema agentide poolt postitatud sisule, eelkõige autoriõigustele, E-poe nimele (kaubamärgile), selle graafilistele elementidele, tarkvarale (sh Äpile) ja andmebaasidele. Need õigused on juriidilise kaitse all. Kliendil on õigus ülalmainitud Sisu tasuta kasutada (sh Äppi, ning seadustega kooskõlas postitatud ja teiste Klientide poolt levitatud E-poe sisu) kogu maailma territooriumil, kuid ainult isiklikuks tarbeks ja õiguspäraseks E-poe kasutamiseks. Sisu (sh Äpi) muul moel kasutamine on lubatud selleks volitatud üksuse poolt välja antud eelneval ja selgel nõusolekul. Selline nõusolek peab olema kirjalikus vormis, vastasel juhul see ei kehti.
   2. Postitades E-poe (sh Äpi vahendusel) Kontol või mujal mistahes Sisu, eelkõige graafikat, kommentaare, arvamusi või avaldusi, Klient annab Müüjale tühistamata kasutustasuta lihtlitsentsi, mis lubab Müüjal antud sisu kasutada, salvestada, muuta, kustutada, täiendada, avalikult esitada, reprodutseerida ja levitada (eelkõige internetis) kogu maailma territooriumil. Antud õigus annab ka võimaluse väljastada all-litsentse ulatuses, mis on õigustatud Müügilepingu või Lepinguga Teenuste osutamisest (sh E-poe tegevuste läbiviimine ja areng) ning luba kõrval õiguste kasutamiseks (iseseisvalt või kolmandate üksuste kaudu) selles, mis puudutab teose (autoriõiguse seaduse tähenduses) töötlust, kohanemist, ümbertegemist ja tõlkimist. Klient on kohustatud saama Müüjale vastavad litsentsid ulatuses, mil tal ei ole õigust käesolevas lõikes 2 kirjeldatud litsentside väljastamiseks.
   3. Olenemata eespool sätestatust, Äpp kujutab endast Müüja autori varaliste õiguste eset. Alates Kliendi seadmel Äpi installeerimise hetkest annab Müüja Kliendile lihtlitsentsi Äpi kasutamiseks. Vastavalt antud lihtlitsentsile Äpi paljundamine on lubatud ainult seoses Kliendi seadmel Äpi allalaadimise, installeerimise ja käivitamisega. Äpi installeerimine on lubatud mis tahes arvul Kliendi seadmetel, kusjuures ühel seadmel on lubatud ainult ühe Äpi koopia installeerimine.
   4. Kliendil ei ole õigust eelkõige Äpi (sh ka Äpi lähtekoodi) tõlkimiseks, kohaldamiseks, ümberkorraldamiseks või teiste muudatuste tegemiseks, v.a. seadusega lubatud juhtudel. Kliendil ei ole õigust tulu saamise eesmärgil Äppi kasutada.
  • X. ISIKUANDMETE KAITSE
   1. Müüja on Kliendi isikuandmete vastutav töötleja.
   2. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik Konto avamiseks, Elektrooniliste teenuste kasutamiseks, Müügilepingu sõlmimiseks ning Broneeringu tegemiseks.
   3. Täpsem info Isikuandmete kaitse kohta on olemas E-poe järjehoidjas “Andmekaitsetingimused”.
  • XI. LEPINGU LÕPETAMINE NING EESKIRJA MUUTMINE
   1. Müüja võib Lepingu teenuste osutamisest või mistahes litsentsilepingu (mis oli antud vastavalt käesoleva Eeskirja osale IX) olulistel põhjustel ja ühekuulise etteteatamisega igal ajal lõpetada. Oluliseks põhjuseks on (loetelu on ammendav):
    • a. Müüja poolt elektrooniliste teenuste osutamist reguleerivate õiguse sätete muutmine, mis mõjutab Kliendi ja Müüja lepingulisi õigusi ja kohustusi; nende sätete tõlgenduse muutumine kohtumääruste, otsuste, soovituste ning pädevate asutuste või organite soovituste tagajärjel;
    • b. Tehnilistest või tehnoloogilistest põhjustest tulenev teenuste osutamise muutmine (eelkõige käesolevas Eeskirjas mainitud tehniliste nõuete uuendamine);
    • c. Nende teenuste ulatuse või osutamise viisi muutmine, mille suhtes kohaldatakse käesoleva Eeskirja sätteid. Eelkõige uute teenuste lisamise ning olemasolevate teenuste muutmise või osutamise lõpetamise tagajärjel.
   2. Olenemata lk 1 sisust ja arvestades sellega, et Müüja tagab Kliendi Isikuandmete kaitse ja töötlemise ettenähtud aja kestel erilise hoolega, on Müüjal õigus Lepingust teenuste osutamisest viivitamatult taganeda juhul, kui Klient pole vähemalt 3-aastase katkematu perioodi jooksul E-poes aktiivne olnud.
   3. Oma avalduse ülal olevates punktides 1 ja 2 sätestatud ulatuses Müüja saadab Konto avamisel, Tellimuse esitamisel või Broneeringu tegemisel esitatud Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui Müüjal ei ole Kliendi e-posti aadressi, avaldus saadakse Kliendile Äpis push-teatisena.
   4. Olulistel põhjustel Müüja võib Leping teenuste osutamisest või mistahes litsentsileping (mis oli antud vastavalt käesoleva Eeskirja osa IX) seitsmepäevase etteteatamisega üles öelda ja/või piirata Kliendi õigust E-poe kasutamisele (sh Äpi abil) ja Tellimuste esitamisele. Müüja samuti võib osaliselt või täielikult piirata Kliendil ligipääsu sisule. Oluliseks põhjuseks, st Kliendi poolt käesoleva Eeskirja tõsiseks rikkumiseks loetakse (loetelu on ammendav) käesoleva Eeskirja osa II, punkti 7 alapunktide a, c, d, e, h, i, j sätete rikkumine.
   5. Olulistel põhjustel, st Kliendi poolt käesoleva Eeskirja tõsise rikkumise korral (selleks loetakse Eeskirja osa II, punkti 7 alapunktide c, f või g sätete rikkumine - loetelu on ammendav) on Müüjal õigus edasise kahju vältimiseks loobuda Kliendi ettepaneku vastuvõtmisest, sh ka valitud makse- või tarneviisist. Käesolevat sätet rakendatakse olenemata sellest, kuidas Klient oma isiku tuvastab ja millised andmed Tellimuse esitamisel esitab, eelkõige, kui samal ajal Klient rikub käesoleva Eeskirja osa II, punkti 7 alapunkti a sätet.
   6. Kui järjekordse Tellimuse esitab või järjekordse Broneeringu teeb Klient, kelle suhtes oli kohaldatud ülal oleva punkti 5 sätteid, siis Müüja võtab Kliendiga ühendust, kirjutades Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile ja informeerides tõsisest Eeskirja rikkumisest ja Ettepaneku vastuvõtmatu jätmisest. Samal ajal Müüja informeerib Klienti alternatiivsetest Müügilepingu sõlmimise võimalustest või tarneviisidest. Eeskirja osa IV punktide 5-7 sätteid kohaldatakse vastavalt.
   7. Klient, kelle suhtes oli kohaldatud ülal oleva punkti 4 või 5 sätteid võib E-poodi või määratud maksmis- või tarneviisi kasutada, võttes eelnevalt ühendust Müüjaga (Klienditeeninduse kaudu) ja saades nõusoleku edasiseks E-poe või määratud maksmis- või tarneviisi kasutamiseks.
   8. Müügitingimused ja selle lisad kujutavad endast tüüptingimusi VÕS § 35 lg 1 tähenduses.
   9. Müüjal on õigus käesoleva Eeskirja sätteid muuta (v.a. osa XII, mis puudutab mittetarbijast Kliente ja mis võib igal ajal muutuda üldkehtivate õigusnormide alusel), kui esineb vähemalt üks järgmistest olulistest põhjustest (loetelu on ammendav):
    • a. Müüja poolt elektrooniliste teenuste osutamist reguleerivate õiguse sätete muutmine, mis mõjutab Kliendi ja Müüja lepingulisi õigusi ja kohustusi; nende sätete tõlgenduse muutumine kohtumääruste, otsuste, soovituste ning pädevate asutuste või organite soovituste tagajärjel;
    • b. Tehnilistest või tehnoloogilistest põhjustest tulenev teenuste osutamise muutmine (eelkõige käesolevas Eeskirjas mainitud tehniliste nõuete uuendamine);
    • c. Nende teenuste ulatuse või osutamise viisi muutmine, mille suhtes kohaldatakse käesoleva Eeskirja sätteid. Eelkõige uute teenuste lisamise ning olemasolevate teenuste muutmise või osutamise lõpetamise tagajärjel.
   10. Eeskirja muutmise korral Müüja teeb kodifitseeritud Eeskirja teksti kättesaadavaks E-poe kaudu ning saates kiri Lepingu teenuste osutamisest sõlmimisel esitatud Kliendi e-posti aadressile, mida Osapooled peavad elektrooniliste sidevahendite kaudu informeerimiseks, mis võimaldab Kliendil selle läbi lugeda. Juhul, kui Müüjal ei ole Kliendi e-posti aadressi, avaldus saadakse Kliendile Äpis push-teatisena.
   11. Eeskirja muutmine jõustub pärast 14 päeva möödumist päevast, mil Müüja andis muutmisest teada. Kliendid, kes on Lepingu teenuste osutamisest sõlminud (st neil on Kontod olemas), võivad Lepingu teenuste osutamisest üles öelda 14 päeva jooksul alates päevast, mil Müüja andis Eeskirja muutmisest teada. Need Eeskirja muutmised, mis parandavad Tarbijast Klientide olukorda (eelkõige annavad lisaõigusi) jõustuvad Eeskirjas märgitud kuupäeval või, kui selline märge puudub, Eeskirja muutmisest teatamise kuupäeval. Eeskirja muutmine ei mõjuta enne Eeskirja muutmist Kliendi ja Müüja vahel sõlmituid lepinguid.
  • XII. MITTETARBIJAST KLIENTE KÄSITLEVAD SÄTTED
   1. Käesolev Eeskirja osa XII käsitleb ainult Mittetarbijast Kliente.
   2. Müüjal on õigus Mittetarbijast Kliendiga sõlmitud Müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates selle sõlmimise päevast. Sel juhul Müügilepingust taganemine on võimalik ilma põhjust avaldamata ja selline taganemine ei anna Mittetarbijast Kliendile õigust nõuda Müüjalt hüvitist.
   3. Müüjal on õigus Mittetarbijast Klientidele kättesaadavad maksmisviisid piirata, sh nõuda täielikku või osalist ettemaksu olenemata valitud maksmisviisist ja Müügilepingu sõlmimise faktist.
   4. Kõik Tootega seotud õigused ja vastutused (sh Toote juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise risk) lähevad mittetarbijast Kliendile üle hetkest, mil Müüja annab Toote vedajale üle. Sel juhul alates Toote vedamiseks vastuvõtmisest ja kuni Kliendile kohaletoimetamiseni Müüja ei kanna vastutust Toote juhusliku kadumise, hävimise, kahjustumise või võimaliku kohaletoimetamise hilinemise eest.
   5. Mittetarbijast Kliendil ei ole garantiiõigust ja Müüja ei kanna garantiivastutust.
   6. Mittetarbijast Klientide puhul Müüja võib Lepingu teenuste osutamisest või mistahes selle Eeskirja alusel sõlmitud litsentsilepingu viivitamatult ja põhjuseid avaldamata lõpetada, saates Kliendile vastava avalduse vabas vormis
   7. Müüja, Müüja töötajad, volitatud esindajad ja käsundisaajad ei võta vastutust mistahes kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest Kliendi, tema alltöövõtjate, töötajate, volitatud esindajate ja/või käsundisaajate ees, v.a. juhul, kui nad on põhjustanud kahju tahtlikult.
   8. Kõiki Müüja ja Mittetarbijast Kliendi vaidlusi lahendab Müüja asukohajärgne kohus.
   9. Mittetarbijast Klientide korral võib Müüja igal ajal Eeskirja muuta üldkehtivate seaduste alusel.
   10. Käesolevat Eeskirja osa XII (v.a. osa XII, lk 5) ei rakendata nende füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kes sõlmivad Müüjaga sellise Müügilepingu, Lepingu Teenuste osutamisest või Eeskirja alusel litsentsilepingu, mis on nende majandustegevusega otseselt seotud, kuid vastavalt antud Lepingu sisule ja tulenevalt selle majandustegevuse iseloomust antud majandustegevus ei ole nende jaoks kutseline (Poola äriregistri tähenduses). Nendel Klientidel on samuti õigus taganeda Lepingust Eeskirja osa VIII sätestatud tingimustel.
  • XIII. LÕPPSÄTTED
   1. Müügitingimused jõustuvad 10.10.2023
   2. Müüja vahendusel sõlmitavad lepingud on eesti keeles.
   3. Sõlmitava Lepingu elektroonilisel teel teenuste osutamisest asjakohaste sätete jäädvustamine, kaitsmine ja edastamine toimub saates e-kirju Kliendi poolt antud e-posti aadressile.
   4. Müügilepingu asjakohaste sätete jäädvustamine, kaitsmine, edastamine ja kinnitamine tagatakse e-kirja koos Tellimuse kinnitamisega Kliendi poolt antud e-posti aadressile (püsikandjale) saatmisega. Müügilepingu sisu on täiendavalt jäädvustatud ja kaitstud E-poe IKT süsteemis. Pärast Müügilepingu sõlmimist Müüja esitab Kliendile kviitungi (elektroonilises vormis või paberkandjal toodet sisaldavas pakis). Pakile võib olla lisatud ka Tellimuse kirjeldus. Kui Klient nõuab käibemaksu arve esitamist, siis nõustub sellega, et käibemaksu arve oleks saadetud tema poolt esitatud e-posti aadressile. Müüjal on õigus enne kviitungi või käibemaksu kättesaadavaks tegemist kasutada Kliendi isikutõendamise tehnilised vahendeid.
   5. Funktsionaalsuse või Lepingu teenuste osutamise raames osutatavate teenuste turvalisuse tagamiseks Müüja tagab asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise. Elektrooniliste Teenuste kasutamisega kaasnevad ka tavalised Interneti teel andmete esitamisega seotud riskid, nt nende levitamine, kaotsiminek, kolmandate isikute volitamata ligipääs.
   6. Eeskirja sisu on Klientidele tasuta kättesaadav URL aadressil https://modivo.ee/b/muugitingimused ja Äpis, kus on võimalik Eeskirjaga igal ajal tutvuda ja soovi korral selle ka välja printida.
   7. Müüja informeerib, et E-poe kasutamine kas veebilehitseja või Äpi kaudu, sh Tellimuse esitamine, ning Klienditeenindusega ühendusevõtmine, võivad tuua kaasa internetiühenduse kulud, olenevalt Kliendi teenusepakkuja hinnapaketist.
   8. Aspektides, milles käesolevas Eeskirjas ei ole eraldi kokku lepitud, kohaldatakse Eesti üldkehtivaid asjassepuutuvaid seaduseeskirju.
   9. Käesoleva Eeskirja alusel Eesti õiguse valik ei või siiski põhjustada Tarbija ilmajätmist kaitsest, mis on talle ette nähtud sätetega, millest Müüja ja Tarbija ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda selle õiguse alusel, mis valiku puudumisel oleks olnud kohaldatav.
   10.  

    Lisa 1 - Lepingust taganemisavalduse näidisvorm

    LUGUPEETUD KLIENDID! – Palume toote saatmisel olla tähelepanelikud nii, et koos Tootega teisi asju kogemata mitte saata.

     

    LEPINGUST TAGANEMISAVALDUSE NÄIDISVORM

    (Palun täitke antud vorm ja saatke meile ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

    Saaja:

    MODIVO S.A. / modivo.ee

    Nowy Kisielin - Nowa tn 9,

    66-002 Zielona Góra, Poola

    Käesolevaga taganen / taganeme (*) Müügilepingust, millega on ostetud järgmised kaubad (*)/ Tarnelepingust, millega on tarnitud järgmised kaubad (*) /, töövõtulepingust, mille alusel tehakse järgmist (*) / Lepingust järgmiste teenuste osutamisest (*)

    Lepingu sõlmimise (*) / kättesaamise (*) kuupäev

    Tellimusnumber (vajaduse korral; omal soovil)

    Tarbija / Tarbijate ees- ja perekonnanimi / nimed

    Tarbija / Tarbijate aadress

    Tarbija / Tarbijate allkiri / allkirjad (ainult juhul, kui vormi saadetakse paberkandjal)

    Kuupäev

    (*) Mittevajalik maha tõmmata

     

    LAADI ALLA TAGANEMISAVALDUSE PDF-VERSIOON